úterý 13. ledna 2009

Kolektivní smlouva, kolektivní smlouva v roce 2009

Kolektivní smlouvy obecně uzavírají odborové organizace se zaměstnavateli. Režim kolektivních smluv i režim kolektivního vyjednávání upravuje zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Mezi náležitostmi kolektivní smlouvy lze uvést podmínku písemnosti a podpisů na stejné listině.


Kolektivní smlouvy jsou
1. podnikové, uzavřené mezi příslušným odborovým orgánem a zaměstnavatelem,
2. vyššího stupně, uzavřené pro větší počet zaměstnavatelů mezi příslušným vyšším odborovým orgánem a organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů.


Závaznost kolektivních smluv
Kolektivní smlouva je závazná pro všechny smluvní strany v ní uvedené. Dále je však kolektivní smlouva závazná také pro:

a) zaměstnavatele, za které uzavřela kolektivní smlouvu organizace zaměstnavatelů,
b) zaměstnance, za které uzavřel kolektivní smlouvu příslušný odborový orgán nebo příslušný vyšší odborový orgán,
c) odborový orgán, za který uzavřel kolektivní smlouvu příslušný vyšší odborový orgán.


Neplatnost kolektivní smlouvy
Podle § 4 odst. 2 zákona o kolektivním vyjednávání jsou neplatné části kolektivní smlouvy tyto:

(2) Neplatná je kolektivní smlouva v té části, která
a) je v rozporu s právními předpisy,
b) upravuje nároky zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouva vyššího stupně,
c) zaručuje zaměstnancům mzdové nároky ve větším rozsahu než je rozsah stanovený kolektivní smlouvou vyššího stupně jako nejvýše přípustný, a to v části přesahující tento nejvýše přípustný rozsah.


Trvání a platnost kolektivní smlouvy
Kolektivní smlouva se uzavírá na dobu, která je v ní výslovně určena. Nedojde-li k určení této doby, má se za to, že byla sjednána na jeden rok.


Vzor kolektivní smlouvy
Pro kolektivní smlouvu neexistuje učebnicový vzor, který by obsahoval všechny nejnutnější náležitosti a byl by použitelný pro více podniků než právě jeden. Kolektivní smlouvy vyššího stupně musejí zaměstnavatelé zasílat v souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání Ministerstvu práce a sociálních věcí, které úplné znění těchto kolektivních smluv zveřejňuje na této stránce.
Vzro kolektivní smlouvy je tedy možné si představit na základě prohlédnutí několika z nich.

Daňové přiznání 2008, přiznání 2009 k dani z příjmů

Daňové přiznání, přiznání k dani za rok 2008, daňové přiznání podávané v roce 2009

Pokud jste využívali v roce 2008 smlouvy z tohoto blogu, například dohodu o povedení práce, pracovní smlouvu, smlouvu o pracovní činnosti apod., mohly by se vám na začátku roku 2009 hodit daňové formuláře a to zejména formuláře k dani z příjmu nebo k daňovému přiznání. Všechny tyto formuláře si můžete stáhnout ze stránek České daňové správy. Všechny formuláře daňového přiznání za rok 2008 jsou ke stažení zde:

Daňové formuláře ke stažení

Nezapomeňte, že přiznání k dani z příjmu musíte podat nejpozději do 31.3.2009. Pokud se rozhodnete podávat daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce musíte tak učinit do 30.6.2009.