neděle 3. února 2008

Pracovní smlouva - vzor smlouvy zdarma

Pracovní smlouva je nejobvyklejší typ smlouvy, který se používá v pracovně právních vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva musí být vždy písemná. Povinnost uzavření písemné pracovní smlouvy je vždy na zaměstnavateli.

Pracovní smlouva musí obsahovat náležitosti stanovené zákoníkem práce (aktuální znění zákoníku práce), kterými jsou:

• druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat
• místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána
• den nástupu do práce

Další důležité ustanovení zákoníku práce, které se týká uzavírání pracovní smlouvy.

(1) Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do1 měsíce od vzniku pracovního poměru a to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí obsahovat

a) Jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,

b) bližší označení druhu a místa výkonu práce,

c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,

d) údaj o výpovědních dobách,

e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,

f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,

g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení účastníků těchto kolektivních smluv.

(2) Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, je povinen jej předem informovat o předpokládané době trvání tohoto vyslání a o měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat.

(3) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c), d) a e) a v odstavci 2, týkající se měny, ve které bude zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat, mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis.

(4) Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu kratší než 1 měsíc.

(5) Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.

Pracovní smlouva může obsahovat i další ujednání pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nad rámec povinných údajů. Taková ustanovení ale nesmějí být v rozporu se zákoníkem práce ani jinými právními předpisy.

Vzor pracovní smlouvy, který si můžete stáhnout níže, je obecnou pracovní smlouvou, kterou je možné použít univerzálně.

Vzor Pracovní smlouvy zdarma k použití (smlouvu celou označte a zkopírujte pomocí klávesy Ctrl+C a vložte pomocí klávesy Ctrl+V do nového dokumentu ve Wordu, nebo použijte odkaz ke stažení smlouvy):

Vzor pracovní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Pracovní smlouva
uzavřena v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
dále jen „zaměstnavatel“,
a
pan/í .............................................
r.č. ................................................
trvalé bydliště ...........................................
dále jen „zaměstnanec“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
Pracovní smlouvu
Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.

Článek II.
Vznik pracovního poměru
1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce:
.................................... (dále jen práce)
2. Zaměstnanec nastoupí do práce dne ............., přičemž den nástupu zaměstnance do práce se považuje za den vzniku pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
3. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou/neurčitou
4. Zaměstnavatel se zaměstnancem sjednává zkušební dobu v délce 3 měsíců

Článek III.
Druh práce
1. Zaměstnanec bude pracovat na pracovní pozici / ve funkci ...............

Článek IV.
Místo výkonu práce
1. Místem výkonu práce je .............

Článek V.
Pracovní doba
1. Doba výkonu práce (dále jen „pracovní doba“) je stanovena v rozsahu 40 hodin týdně.
2. O rozvržení pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel.

Článek IV.
Mzda
1. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží mzda ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou jednu (1) hodinu vykonané práce.
2. Mzda za řádně vykonanou práci pro zaměstnavatele, je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele.

Článek V.
Další ujednání
Zde si zaměstnavatel se zaměstnancem může například sjednat dobu odpočinku – nárok na dovolenou a další ujednání nad rámec povinných náležitostí stanovených zákoníkem práce.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.
2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.
4. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... dne .........................

............................................................................................................ .............................................................
................podpis zaměstnance.............................................................................. podpis zaměstnavatele


Vzor pracovní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma zde