pondělí 30. července 2012

Cestovní smlouva - náležitosti cestovní smlouvy

Cestovní smlouva je jedním z běžných typů smluv. Cestovní smlouva slouží k zajištění plnění provozovatele – cestovní kanceláře poskytnutí zájezdu zákazníkovi a zákazník se zavazuje, že za poskytnutou službu zaplatí smluvenou cenu. Cestovní smlouvu předkládá vždy cestovní kancelář zákazníkovi, nikoli naopak. Tato povinnost je zakotvena v § 852a občanského zákoníku. Mezi základní právní náležitosti cestovní smlouvy patří také to, že cestovní kancelář odpovídá i za služby, které pro ni zajišťují jiní dodavatelé, například hotely či restaurace.

Náležitosti cestovní smlouvy
  • cestovní smlouva musí být vždy písemná a musí obsahovat přesné vymezení zájezdu, včetně všech služeb a doby jejich trvání,
  • dále musí cestovní smlouva obsahovat způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře,
  • výši odstupného, které je povinen zákazník cestovní kanceláři uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy v případech stanovených tímto zákonem,
  • jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaje o počtu a výši těchto dalších plateb,
  • je-li součástí zájezdu ubytování, jeho polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky,
  • je-li součástí zájezdu doprava, druh, charakteristiku a kategorii dopravního prostředku, údaje o trase cesty,
  • je-li součástí zájezdu stravování, jeho způsob a rozsah,
  • je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, výslovné uvedení této skutečnosti a současně lhůtu, ve které nejpozději musí cestovní kancelář zákazníka písemně informovat o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků,
  • jsou-li důvody pro stanovení podmínek, které musí účastník zájezdu splňovat, uvedení těchto podmínek a lhůtu, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení.

Volitelná ustanovení cestovní smlouvy
V cestovní smlouvě lze dohodnout, že cestovní kancelář je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Pouze však do 20 dne před začátkem zájezdu.

Další právní okolnosti u cestovní smlouvy
Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit cestovní kanceláři, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Zákazník má právo požadovat 10% z ceny zájezdu jako pokutu, pokud zájezd zruší cestovní kancelář méně než 20 dnů pře jeho zahájením.

Odstoupení od cestovní smlouvy
Zákazník může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit. Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem.

Další povinné doklady od cestovní kanceláře
Spolu s cestovní smlouvou předává cestovní kancelář zákazníkovi také doklad o svém pojištění v případě úpadku, včetně všech informací o tomto pojištění cestovní kanceláře. Tuto relativně novou povinnost zavedl již zákon z roku 1999 zákon č.159/1999 Sb.  


Podrobnou právní úpravu cestovní smlouvy a všech povinností cestovních kanceláří upravuje občanský zákoník.