středa 30. července 2008

Kupní smlouva na motocykl, prodej motocyklu

Kupní smlouva na motocykl, smlouva o prodeji motocyklu, vzor smlouvy na motocykl

Kupní smlouva na motocykl je zároveň smlouvou o prodeji motocyklu. Níže uvedený vzor smlouvy na koupi motocyklu je univerzální a lze ho dále upravovat. Každý kdo kupuje motocykl nebo automobil by si měl kupovaný stroj předem vyzkoušet zkušební jízdou. Pokud má prodávaný motocykl nějaké technické závady je třeba je všechny do smlouvy o koupi/prodeji motocyklu uvést. Není důležité, že vám prodávající řekl. "Tady je to škráblý a plyn jde trochu z tuha" důležité je to mít napsané ve smlouvě. Pokud následně zjistíte, že závada s plnem byla jen třešničkou na dortu závad bude třeba motorku u prodávajícího reklamovat.


Vzor kupní smlouvy na motocykl ve formátu .doc ke stažení zdarma - kupní smlouva na motocykl
Vzor kupní smlouvy na motocykl ve formátu .rtf ke stažení zdarma - kupní smlouva na motocykl


Smlouva o koupi motocyklu
uzavřená podle § 558 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................

dále jen „prodávající“,

a

.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................

dále jen „kupující“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o koupi motocyklu


Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motocyklu:


Tovární značka: .................................................. Typ: ............................................................
Rok výroby: ....................................................... Číslo TP: .....................................................
Výrobní číslo rámu: ........................................... SPZ: .............................................................
Výrobní číslo motoru: ........................................ Barva: .........................................................


Článek II.
Práva a povinnosti prodávajícího
1. Podávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného osobního motocyklu, nebo byl k prodeji motocyklu zplnomocněn a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji tohoto motocyklu bránily.
2. Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady na motocyklu, a ani žádné nezamlčel.
3. Prodávající předá kupujícímu spolu s motocyklem technický průkaz motocyklu a plnou moc k provedení převodu v evidenci.


Článek III.
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2. Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zboží překontrolovat zda nemá viditelné vady a provést před koupí zkušební jízdu.
3. Kupující bere na vědomí, že změnou majitele motocyklu zaniká pojištění povinného ručení vozidla a že je povinen motocykl pojistit.


Článek IV.
Kupní cena
1. Kupní cena je ........... Kč včetně DPH.
2. Na prodávané zboží bude prodávajícím kupujícímu vystavena faktura. Kupující je povinen tuto fakturu uhradit nejpozději do ........... způsobem ..............
3. Prodávající a Kupující se dohodli, že kupní cena motocyklu zahrnuje následující příslušenství : helma ……..


Článek V.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.


Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: Předávací protokol a Záznam o technickém stavu motocyklu.

V .................................... .....dne .........................

......................................................... .......................................................................................................
podpis kupujícího................................................................................. podpis prodávajícího

Vzor kupní smlouvy na motocykl ve formátu .doc ke stažení zdarma - kupní smlouva na motocykl
Vzor kupní smlouvy na motocykl ve formátu .rtf ke stažení zdarma - kupní smlouva na motocykl

pátek 4. července 2008

Zákon o rodině, aktuální znění zákona ke stažení

Přidáváme zákon o rodině. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině upravuje základní instituty rodinného života, jakými jsou například manželství, rozvod, péče o děti a rodičovská zodpovědnost, opatrovnictví.

Dalšími instituty, které jsou obsaženy v zákoně o rodině jsou: určení rodičovství, osvojení, poručenství, opatrovnictví, výživné a vyživovací povinnosti manželů. V zákoně také naleznete úpravu civilního a církevního sňatku. V budoucnu by měl tento zákon výrazně nahradit nový občanský zákoník.

podle právního stavu k 4.7.2008 (zdroj Sbírka zákonů ČR)

Aktuální znění zákona o rodině 2008, zákon č. 94/1963 Sb.,ve fromátu .doc ke stažení zdarma zde

Zákon o rodině online:
Zákon o rodině