středa 30. dubna 2008

Vzor potvrzení o výši příjmu

Formulář určený k použití pro potvrzení výše příjmu zaměstnance zaměstnavatelem. Nebo též nazvaný jen potvrzení příjmu nebo potvrzení o příjmu.

Vzor potvrzení o výši příjmu aktualizován pro rok 2011
Potvrzení výše příjmu potřebujete doložit k většině finančních půjček a nebo při vyřizování hypotéky. Drtivá většina společností a bank má na potvrzení o příjmu svůj speciální formulář, který vám poskytne. Pokud si nejste jisti co v takovém potvrzení o výši příjmu je můžete si zde stáhnou vzor.

Vzor potvrzení o výši příjmu lze použít i jako samostatný dokument, kdy po vás druhá strana potvrzení žádá, aniž by na to měla nějaký speciální formulář. Pokud přijdete za zaměstnavatelem s níže uvedeným vzorem, určitě uděláte vaší účetní větší radost, než kdybyste přišli s prázdnýma rukama.

Vzor potvrzení o výši příjmu si můžete stáhnout ve formátu .xls zde

pondělí 28. dubna 2008

Výpověď plné moci - vzor

Přidáváme výpověď plné moci ze strany zmocněného. Pokud potřebujete ukončit plnou moc, kterou jste podepsali na časově neomezenou dobu, je třeba podat výpověď takovéto plné moci. Plná moc, která je uzavřena na splnění určitého úkonu zaniká nejpozději jeho splněním.

Článek se vzorem generální plné moci ke stažení.

Vzor výpovědi plné moci ve formátu .doc ke stažení zde
Vzor výpovědi plné moci ve formátu .rtf ke stažení zdeVýpověď plné moci
Já .............................., datum narození .......................
bytem .................................,
tímto
VYPOVÍDÁM
plnou moc, udělenou mi dne ................ panem/paní ........................., narozeným/né dne .........................., bytem..............., v rozsahu zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat jménem pane/paní .................., činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.
Tato výpověď plné moci je platná dnem doručení.

V ..................... dne ....................

..................................
(Vaše jméno)

Vzor výpovědi plné moci ve formátu .doc ke stažení zde
Vzor výpovědi plné moci ve formátu .rtf ke stažení zde

úterý 22. dubna 2008

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek - ke stažení zdarma

Přidáváme aktuální vzor stanov společenství vlastníků jednotek dle nařízení vlády č. 371/2004 Sb. ve znění změny č. 151/2006 Sb.


Stanovy společenství vlastníků jednotek, nebo také stanovy vlastníků bytových jednotek nebo bytového družstva. To jsou jen nejčastější názvy pro tyto stanovy. Každý předseda domovního výboru by měl znát tyto vzorové stanovy, které vydala svým nařízením přímo Vláda ČR.

Zde je uvedené nařízení vlády, vzorové stanovy tvoří jeho přílohu:

371/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. května 2004,
kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
Změna: 151/2006 Sb.
Vláda nařizuje podle § 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb. :
§ 1
(1) Do doby schválení stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") nebo do doby, kdy schválené stanovy společenství nabudou účinnosti, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami společenství uvedenými v příloze k tomuto nařízení.
(2) Neobsahují-li stanovy společenství, schválené jeho shromážděním, některou z náležitostí uvedených v § 9 odst. 14 zákona o vlastnictví bytů , řídí se právní poměry společenství v těchto věcech příslušnými ustanoveními vzorových stanov uvedených v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Zrušuje se nařízení vlády č. 322/2000 Sb. , kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
JUDr. Němec v. r.
Přílohy: Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde

sobota 19. dubna 2008

Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor dohody ke stažení zdarna

Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru. Tato dohoda předpokládá vzájemnou shodu zaměstnavatele a zaměstnance na ukončení pracovního poměru.

Zákoník práce dohodu o ukončení pracovního poměru upravuje v § 49. Citujeme zákoník práce:


Dohoda

§ 49

(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.

(2) Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec.

(3) Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci.


Vzor dohody o rozvázání pracovního poměru ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Dohoda o rozvázání pracovního poměru

...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
dále jen „zaměstnavatel“,
a
...údaje o zaměstnanci................
...údaje o zaměstnanci................
...údaje o zaměstnanci................
dále jen „zaměstnanec“,

sjednávají tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na ukončení pracovního poměru dohodou ve smyslu ustanovení § 49 zákoníku práce. Pracovní poměr skončí ke dni .............. .
Obě strany tímto prohlašují, že s obsahem dohody o rozvázání pracovního poměru souhlasí.
Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno.

V ..................... dne ....................
..................................
Zaměstnanec

.................................
Zaměstnavatel
Vzor dohody o rozvázání pracovního poměru ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Jak podat výpověď z pracovního poměru

Zákoník práce v § 50 a § 51 stanoví obecná pravidla, kterými se řídí podání výpovědi ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Níže si můžete přečíst všechna důležitá ustanovení týkající se výpovědi dané zaměstnancem, jak jsou popsána v textu zákoníku práce.


Zákoník práce - výpověď

§ 50

(1) Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.

(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.

(3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

(4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.

(5) Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně.

§ 51

(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.

(2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2, § 54 písm. b) a § 63.


Nezapomeňte!
Při podání výpovědi je vždy třeba nechat si od zaměstnavatele potvrdit přijetí výpovědi. Jinak se může stát, že zaměstnavatel výpověď později zapře.


Vzory ke stažení:

Výpověď daná zaměstnancem
Aktuální zákoník práce

Výpověď daná zaměstnancem - vzor výpovědi ke stažení zdarma

Přidáváme vzor výpovědi z pracovního poměru podané zaměstnancem ke stažení zdarma. Pracovní poměr lze ukončit dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době.

Možnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem upravuje § 50 zákoníku práce. Výpověď daná zaměstnancem by měla mít níže uvedenou formu. Ne snad proto, že jiná forma výpovědi by nemusela být zaměstnavatelem akceptována, ale spíše proto, že níže uvedený vzor obsahuje všechny formální náležitosti které si výpověď daná zaměstnancem vyžaduje.


Vzor výpovědi podané zaměstnancem ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor výpovědi podané zaměstnancem ve formátu .rtf ke stažení zdarma zdeVýpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem

Zaměstnavatel (jméno a sídlo):
..............................
..............................
..............................

Věc: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Podle pracovní smlouvy ze dne ............ pracuji u Vaší společnosti se sídlem ................ v pobočce ................ na pozici ............ .
V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tímto podávám
výpověď
zvýše uvedeného pracovního vztahu. Tuto výpověď podávám bez uvedení důvodu s dvou měsíční výpovědní lhůtou ke dni ........ . Pracovní poměr tedy skončí dne .......... .

V ..................... dne ....................

..................................
Zaměstnanec

Tuto výpověď přijímám
V ..................... dne ....................

.................................
Zaměstnavatel
Vzor výpovědi podané zaměstnancem ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor výpovědi podané zaměstnancem ve formátu .rtf ke stažení zdarma
zde

úterý 8. dubna 2008

Nájemní smlouva, smlouva o nájmu bytu - vzor smlouvy ke stažení zdarma

Nájemní smlouva nebo také smlouva o nájmu bytu. Uzavírá se v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, který poskytuje poměrně širokou ochranu práv nájemci i pronajímateli.

V tomto smluvním vztahu je více chráněn nájemce (nájemník), a to zejména pokud má s pronajímatelem uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou.
Důležitou součástí smlouvy by měl být "evidenční list" (použitý v našem vzoru nájemní smlouvy) nebo také předávací protokol. V předávacím protokolu je třeba uvést všechny závady a přesný stav pronajímaného bytu. Zejména z důvodu ochrany práv nájemce je důležité předávací protokol nepodcenit. Pokud v koupelně nesvítí žárovka, pravděpodobně to přehlédnete. Pokud ale trouba, která je součástí kuchyňské linky, nefunguje, může se stát že po vás bude po skončení nájmu pronajímatel chtít náhradu škody za rozbitou troubu, když bude tvrdit, že trouba před započetím vašeho nájmu fungovala. A to již může být nepříjemné. Budete muset absolvovat nepříjemný proces dokazování, že tomu tak nebylo s malou vidinou na úspěch.


Smlouvu o nájmu bytu obecně upravuje občanský zákoník - aktuální znění občanského zákoníku.


Vzor smlouvy o nájmu bytu ve formátu .doc ke stažení zdarma - smlouva o nájmu bytu
Vzor smlouvy o nájmu bytu ve formátu .rtf ke stažení zdarma - smlouva o nájmu bytuNájemní smlouva
uzavřena v souladu s ustanovením § 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
...údaje o nájemci...............
...údaje o nájemci................
...údaje o nájemci................
dále jen „nájemce“,
a
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „pronajímatel“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Nájemní smlouvu

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je pronájem bytu. Podrobné údaje o bytu jsou uvedeny v „Evidenčním listu“.

Článek II.
Prohlášení pronajímatele
Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem bytu č. ..............., umístěného v budově č.p. ............ na pozemku parcela č. ............................, katastrální území ....................., zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem ................ na listu vlastnictví č. ................... Přesná adresa ................... (dále jen „byt“).

Článek III.
Účel nájmu
1. Pronajímatel přenechává nájemci byt uvedený v článku 2 této smlouvy do pronájmu k bydlení.

Článek IV.
Výše nájemného a služeb
1. Výše měsíčního nájemného včetně poplatků za služby spojené s nájmem činí . ................ Kč. Vyjma výše uvedeného nájemného je nájemce povinen hradit elektrickou energii a plyn ve výši stanovené dodavatelem energií.
2. Poplatky za služby spojené s nájmem zahrnují: osvětlení společných prostor, údržbu a provoz výtahu, svoz nádob komunálního odpadu

Článek V.
Doba nájmu
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Sjednává se výpovědní lhůta v délce 3 měsíců ode dne vypovězení smlouvy jednou ze smluvních stran.

Článek VI.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Nájemce podpisem této smlouvy byt přejímá.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Přílohu této smlouvy tvoří „Evidenční list“.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... ..dne .........................

......................................................... ...................................................................................................
...........podpis pronajímatele ....................................................................podpis nájemce


Vzor smlouvy o nájmu bytu ve formátu .doc ke stažení zdarma - smlouva o nájmu bytu
Vzor smlouvy o nájmu bytu ve formátu .rtf ke stažení zdarma - smlouva o nájmu bytu

čtvrtek 3. dubna 2008

Obchodní zákoník v aktuálním platném znění - ke stažení zdarma

Přidáváme aktuální znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Obchodní zákoník je nejdůležitějším právním předpisem, který upravuje základní podmínky a pravidla pro majetkové a obchodní vztahy fyzických a právnických osob.

Obchodní zákoník také upravuje celou řadu smluv. Konkrétní smlouvy výslovně upravené obchodním zákoníkem jsou tyto:

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Kupní smlouva
Smlouva o prodeji podniku
Smlouva o nájmu podniku
Smlouva o koupi najaté věci
Smlouva o úvěru
Smlouva o uložení věci
Smlouva o skladování
Smlouva o dílo
Smlouva mandátní
Smlouva komisionářská
Smlouva o kontrolní činnosti
Smlouva zasílatelská
Smlouva o přepravě věci
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Smlouva o provozu dopravního prostředku
Smlouva o zprostředkování
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouva o tichém společenství
Smlouva o otevření akreditivu
Smlouva o inkasu
Smlouva o běžném účtu
Smlouva o vkladovém účtu
Smlouva o výhradním prodeji
Smlouva o vázaných obchodech

Obchodní zákoník najdete pod číslem zákona 513/1991 ve Sbírce zákonů ČR.

Přinášíme aktuální znění obchodního zákoníku včetně všech novelizací. Aktuální znění zákona č. 513/1991 Sbírky zákonů ČR vám nabízíme ke stažení zdarma ve dvou formátech.

podle právního stavu k 1.4.2008 (zdroj Sbírka zákonů ČR)

Aktuální znění obchodního zákoníku 2008, zákon č. 513/1991 Sb., ve fromátu .doc ke stažení zdarma - obchodní zákoník
Aktuální znění obchodního zákoníku 2008, zákon č. 513/1991 Sb., ve fromátu .rtf ke stažení zdarma - obchodní zákoník


Pravidelně aktualizované znění obchodního zákoníku:
Obchodní zákoník

Smlouva o výpůjčce - vzor ke stažení zdarma

Vzor smlouvy o výpůjčce nebo také smlouvy o zapůjčení věci, smlouvy o půjčení věci, podle občanského zákoníku je to však přesně smlouva o výpůjčce.

Smlouvy o výpůjčce lze například použít na půjčení auta, svatebních šatů nebo sportovního vybavení. Smlouva výpůjčce je tedy určena pro úpravu půjčení věci. Na smlouvu o půjčce peněz je určena smlouva o půjčce.

Smlouvu o výpůjčce obecně upravuje občanský zákoník - aktuální znění občanského zákoníku.


Vzor smlouvy o výpůjčce ve formátu .doc ke stažení zdarma - smlouva o výpůjčce
Vzor smlouvy o výpůjčce ve formátu .rtf ke stažení zdarma - smlouva o výpůjčce


Smlouva o výpůjčce
uzavřena v souladu s ustanovením § 659 a následujících zákona č. 401/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:

...údaje o vypůjčiteli................
...údaje o vypůjčiteli................
...údaje o vypůjčiteli................
dále jen „vypůjčitel“,
a
...údaje o půjčiteli................
...údaje o půjčiteli................
...údaje o půjčiteli................
dále jen „půjčitel“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o výpůjčce

Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je .............................................. (dále jen předmět výpůjčky).
2. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem předmětu výpůjčky.
3. Za přenechání předmětu výpůjčky uhradí vypůjčitel půjčiteli jednorázový poplatek vy výši ............ Kč.
4. Doba výpůjčky se stanoví od .............. do .....................
5. Za překročení doby výpůjčky uvedené v této smlouvě náleží půjčiteli smluvní pokuta ve výši .............. Kč za každý započatý den.

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
2. Vypůjčitel je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut nebo kterému obvykle slouží; je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením
3. Není-li dohodnuto jinak, nesmí vypůjčitel přenechat věc k užívání jinému.
4. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení.
5. Půjčitel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří předávací protokol.

V .......................................... dne .........................

......................................................... ................................................................................................................
............podpis vypůjčitele ................................................................................... podpis půjčitele


Vzor smlouvy o výpůjčce ve formátu .doc ke stažení zdarma - smlouva o výpůjčce
Vzor smlouvy o výpůjčce ve formátu .rtf ke stažení zdarma - smlouva o výpůjčce

Smlouva o půjčce - vzor ke stažení zdarma

Přidáváme další vzor smlouvy, tentokrát smlouva o půjčce. Podobnou smlouvou je též smlouva výpůjčce, ale jedná se pouze o jazykovou shodu. Smlouvu o výpůjčce přineseme v brzké době.

Smlouva o půjčce je upravena v občanském zákoníku v § 657 a §658. Předmětem půjčky mohou být kromě peněz, také věci.

Vzor smlouvy o půjčce ve formátu .doc ke stažení zdarma - smlouva o půjčce
Vzor smlouvy o půjčce ve formátu .rtf ke stažení zdarma - smlouva o půjčceSmlouva o půjčce
uzavřena v souladu s ustanovením § 657a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
...údaje o věřiteli................
...údaje o věřiteli................
...údaje o věřiteli................
dále jen „věřitel“,
a
...údaje o dlužníkovi................
...údaje o dlužníkovi................
...údaje o dlužníkovi................
dále jen „dlužník“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o půjčce

Článek I.
Předmět smlouvy
1. Věřitel přenechává touto smlouvou dlužníkovi částku ve výši ………….. Kč
2. Dlužník podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí částky …….…. Kč, slovy: …….…… a zavazuje se tuto částku věřiteli splatit do …...… dnů ode dne podpisu této smlouvy, tj. do ………….

Článek II.
Způsob splatnosti pohledávky
1. Dlužník je povinen splatit dlužnou částku v plné výši věřiteli. Strany si dohodly způsob úhrady dlužné částky …………….

Článek III.
Smluvní pokuta
1. Nezaplatí-li dlužník dlužnou částku včas, tak jak je stanoveno v této smlouvě, je povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši běžné roční úrokové sazby z nezaplacené částky.

Článek IV.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... ......dne .........................

......................................................... ........... ..... .............................................................
.............podpis věřitele ..................................................... .. podpis dlužníka


Vzor smlouvy o půjčce ve formátu .doc ke stažení zdarma - smlouva o půjčce
Vzor smlouvy o půjčce ve formátu .rtf ke stažení zdarma - smlouva o půjčce


Související předpisy ke stažení:

Občanský zákoník

středa 2. dubna 2008

Jak uzavřít smlouvu na koupi auta

Jednu z nejčastěji používaných kupních smluv je smlouva o koupi motorového vozidla. Nebo lépe také kupní smlouva na auto, kupní smlouva automobilu a podobně.

Zároveň je kupní smlouva na auto také smlouvou o prodeji auta. I když to není ve smlouvě samotné řečeno doslova, vyplývá to z jednotlivých ustanovení smlouvy o prodeji auta, kde kupující auto kupuje a prodávající prodává a oba tyto vztahy jsou popsány v jedné a té samé smlouvě.

Důležitou věcí při koupi auta je vyřízení odhlášení původního majitele z evidence. K tomu je nejlepší využít plnou moc, kterou je dobré nechat si vystavit při předání automobilu. Ještě dodávám, že by měla být úředně ověřená, aby nedošlo k zbytečným nepříjemnostem. Vzor plné moci ke stažení - plná moc vzor. Pokud kupujete automobil v autobazaru obvykle za vás přehlášení automobilu vyřeší buď v rámci prodeje, nebo za poplatek.

Dalším doporučeným dokumentem, kromě kupní smlouvy samotné, je záznam o technickém stavu vozidla. V záznamu o technickém stavu vozidla je třeba uvést všechny viditelné vady a vady na které přijdete při zkušební jízdě před koupí samotnou. Zkušební jízdu by jste v žádném případě neměli opomenout. Pokud kupujete auto z druhé ruky, požadujte do záznamu o technickém stavu vozidla uvedení údaje zda bylo nebo nebylo auto nabourané.

Samotná smlouva o koupi a prodeji auta není příliš složitá, přesto než nějakou podepíšete podívejte se na některé vzory, která lze na internetu nalézt, aby jste zjistili co taková smlouva musí obsahovat. Mohlo by se vám také stát, že podepíšete kupní smlouvu na krásné drahé auto, za které zaplatíte několik set tisíc a v případě sporu soud takovou smlouvu zruší pro její neplatnost. No a to sice znamená, že sice dostanete zpět své peníze, ale budete muset vrátit auto, které již využíváte, jste s ním spokojen a třeba s ním počítáte pro své podnikání a bez auta se neobejdete. Jistě můžete si koupit nové auto, ale ta časová prodleva mezi vrácením auta původnímu majiteli a koupí nového auta může být nepříjemná.


Související smlouvy ke stažení:

Kupní smlouva na auto
Všeobecná kupní smlouva


Související vzory ke stažení:

Plná moc


Související předpisy ke stažení:

Občanský zákoník
Obchodní zákoník

Kupní smlouva na auto - vzor ke stažení zdrama

Přidáváme vzor jedné z nejčastěji používaných kupních smluv, kterou je smlouva o koupi motorového vozidla. Nebo lépe řečeno také kupní smlouva na auto, kupní smlouva automobilu, smlouva o koupi auta a podobně.


S tímto typem smlouvy se setkáte nejčastěji v autobazaru, kde se používají předem připravené smlouvy. Je ovšem několik důležitých věcí, na které si dát při podpisu takové smlouvy pozor, shrnutím těch základních je článek o kupní smlouvě na auto.

Vzor smlouvy o koupi auta si můžete zdarma stáhnout níže.

Vzor kupní smlouvy na auto ve formátu .doc ke stažení zdarma - kupní smlouva auto
Vzor kupní smlouvy na auto ve formátu .rtf ke stažení zdarma - kupní smlouva auto
Smlouva o koupi osobního motorového vozidla
uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
dále jen „prodávající“,
a
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „kupující“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o koupi osobního motorového vozidla

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného osobního motorového vozidla:
Vozidlo: ..........................................SPZ:
Rok výroby: ..................................Číslo TP:
VIN: ................................................Barva vozu:
Obsah: ...........................................STK:

Článek II.
Práva a povinnosti prodávajícího
1. Podávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného osobního motorového vozidla, nebo byl k prodeji vozidla zplnomocněn a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji vozidla bránily.
2. Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady na vozidle, a ani žádné nezamlčel.
3. Prodávající předá kupujícímu spolu s osobním automobilem technický průkaz vozidla a plnou moc k provedení převodu auta v evidenci.

Článek III.
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2. Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zboží překontrolovat zda nemá viditelné vady a provést před koupí zkušební jízdu.
3. Kupující bere na vědomí, že změnou majitele vozidla zaniká pojištění povinného ručení vozidla a že je povinen vozidlo pojistit.

Článek IV.
Kupní cena
1. Kupní cena je ........... Kč včetně DPH.
2. Na prodávané zboží bude prodávajícím kupujícímu vystavena faktura. Kupující je povinen tuto fakturu uhradit nejpozději do ........... způsobem ..............
3. Prodávající a Kupující se dohodli, že kupní cena osobního motorového vozidla zahrnuje následující příslušenství : autorádio ……..

Článek V.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: Předávací protokol a Záznam o technickém stavu vozidla.

V .................................... .....dne .........................

......................................................... .......................................................................................................
podpis kupujícího..................................................................................... podpis prodávajícího


Vzor kupní smlouvy na auto ve formátu .doc ke stažení zdarma - kupní smlouva auto
Vzor kupní smlouvy na auto ve formátu .rtf ke stažení zdarma - kupní smlouva auto

úterý 1. dubna 2008

Kupní smlouva - aktualizovaný vzor ke stažení zdarma

Přidáváme aktualizovaný vzor kupní smlouvy. Vzor obsahuje opravy, z pohledu aktuální soudní judikatury a výkladu obchodního a občanského zákoníku.

Aktualizovaný vzor kupní smlouvy ke stažení.