úterý 18. března 2008

Starý zákoník práce ke stažení zdarma - aktuální, platné a konečné znění

Přidáváme aktuální a tedy konečné znění zákoníku práce platného do 31.12.2006, takzvaný starý zákoník práce, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce.

Většina pracovně právních vztahů v České republice je uzavřených před 1.1.2007 podle starého zákoníku práce zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Všechny pracovně právní vztahy, které byly vytvořeny před 1.1.2007 byly uzavřeny podle tehdy platného zákoníku práce a tedy běží v režimu starého zákoníku práce, zákona č. 65/1965 Sb. Pokud tedy máte například uzavřenou pracovní smlouvu před 1.1.2007 vztahují se na vás ustanovení starého zákoníku práce a ne nového zákoníku práce.

Protože v České republice je stále většina pracovně právních vztahů uzavřena podle starého zákoníku práce, zákona č. 65/1965 Sb., přinášíme jeho konečné a tedy aktuální změní.

konečné znění podle právního stavu k 31.12.2006 (zdroj Sbírka zákonů ČR)

Aktuální znění zákoníku práce platného do 31.12.2006, zákon č. 65/1965 Sb., ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Aktuální znění zákoníku práce platného do 31.12.2006, zákon č. 65/1965 Sb., ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde
Aktuální znění zákoníku práce platného do 31.12.2006, zákon č. 65/1965 Sb., ve formátu .txt ke stažení zdarma zde

sobota 8. března 2008

Plná moc - vzor ke stažení zdarma

Přidáváme vzor generální plné moci. Plnou moc upravuje občanský zákoník a lze ji zřídit mezi fyzickými a právnickými osobami v libovolné kombinaci.

Takzvanou generální plnou moc lze doporučit jen ve výjimečných a naléhavých případech. Pokud to není nevyhnutelné je lepší v plné moci vymezit přesné úkony, kterých se zmocnění týká tak, aby nemohlo dojít k zneužití plné moci či k nezamýšlenému jednání zmocněnce na úkor zmocnitele. Například při právním zastoupení lze vymezit plnou moc předmětem sporu.

Součástí udělení plné moci nemusí být podpis toho kdo plnou moc přijímá, přesto doporučujeme souhlas s přijetím plné moci doložit podpisem na plné moci samé. Vyhnete se tak případným dohadům, zejména s úředníky a orgány veřejné správy.

Zastoupení na základě plné moci upravuje občanský zákoník v § 31 takto:

§ 31
(1) Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

(2) Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc.

(3) Plnou moc lze udělit i několika zmocněncům společně. Není-li v plné moci udělené několika zmocněncům určeno jinak, musí jednat všichni společně.


(4) Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, netýká-li se jen určitého právního úkonu.Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, naleznete zde.

Vzor všeobecné, takzvané generální plné moci nabízíme níže ke stažení zdarma.

Vzor plné moci ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor plné moci ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde
Plná moc
Já .............................., datum narození .......................
bytem .................................,

ZMOCŇUJI

pana/paní ..............................., datum narození ......................
bytem .................................,

k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat mým jménem, činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V ..................... dne ....................

..................................
Zmocnitel

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:
V ..................... dne ....................

..................................
Zmocněnec

Vzor plné moci ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor plné moci ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde

pátek 7. března 2008

Kupní smlouva - vzor smlouvy zdarma

AKTUALIZOVÁNO 1.4.2008
Kupní smlouva je jednou z nejvíce používaných smluv. Zde přinášíme její obecný vzor. Kupní smlouvy se dále liší dle předmětu koupě. Např. kupní smlouva pro koupi nemovitosti, kupní smlouva při koupi auta, kupní smlouva pro koupi bytu.

Náležitosti kupní smlouvy upravuje občanský zákoník. Občanský zákoník ke stažení. Další typ kupních smluv zde naleznete později, zatím můžete použít obecný vzor kupní smlouvy, který nabízíme ke stažení zdarma. Vzor kupní smlouvy níže je v aktuálním znění roku 2008.

Vzor Kupní smlouvy zdarma k použití (smlouvu celou označte a zkopírujte pomocí klávesy Ctrl+C a vložte pomocí klávesy Ctrl+V do nového dokumentu ve Wordu, nebo použijte odkaz ke stažení smlouvy):

Vzor kupní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Kupní smlouva
uzavřena v souladu s ustanovením § 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
dále jen „prodávající“,
a
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „kupující“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
Kupní smlouvu

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je nákup a prodej zboží mezi smluvními stranami.

Článek II.
Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající se zavazuje dodat na základě této smlouvy kupujícímu ................ ks ................ (zboží).
2. Prodávající se zavazuje dodat zboží do data .............. na místo .............
3. Prodávající odpovídá za skryté vady prodávaného zboží.

Článek III.
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2. Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zboží překontrolovat zda nemá viditelné vady.

Článek IV.
Kupní cena
1. Kupní cena je ........... Kč včetně DPH.
2. Na prodávané zboží bude prodávajícím kupujícímu vystavena faktura. Kupující je povinen tuto fakturu uhradit nejpozději do ........... způsobem ..............

Článek V.
Záruční doba
1. Pokud se strany nedohodly jinak, záruční doby je ...... měsíců a počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Článek VI.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.


V .................................... .dne .........................

..................................................................................................... .............................................................
........podpis kupujícího ..............................................................................podpis prodávajícího

Vzor kupní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

úterý 4. března 2008

Občanský zákoník v aktuálním platném znění - ke stažení zdarma

Přidáváme aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník je nejdůležitějším právním předpisem, který upravuje základní podmínky a pravidla pro sjednávání, sepisování a uzavírání smluv. Občanský zákoník přímo upravuje základní typy nejčastěji používaných smluv.

Občanský zákoník vymezuje základní pravidla smluvního práva a taktéž upravuje tyto konkrétní smlouvy:

Kupní smlouva
Darovací smlouva
Spotřebitelské smlouvy
Směnná smlouva
Smlouva o dílo (vzor smlouvy zatím jen dle obchodního zákoníku)
Smlouva o půjčce
Smlouva o výpůjčce
Nájemní smlouva
Příkazní smlouva
Smlouva o smlouvě budoucí
Smlouva o úschově
Smlouva o ubytování
Smlouvy o přepravě
Zprostředkovatelské smlouvy
Smlouva o sdružení
Smlouva o důchodu
Cestovní smlouva

Občanský zákoník najdete pod číslem zákona 40/1964 ve Sbírce zákonů ČR.

Přinášíme aktuální znění občanského zákoníku včetně všech novelizací. Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sbírky zákonů ČR vám nabízíme ke stažení zdarma ve třech formátech.

podle právního stavu k 5.3.2008 (zdroj Sbírka zákonů ČR)

Aktuální znění občanského zákoníku 2008, zákon č. 40/1964 Sb.,ve fromátu .doc ke stažení zdarma zde
Aktuální znění občanského zákoníku 2008, zákon č. 40/1964 Sb., ve fromátu .rtf ke stažení zdarma zde
Aktuální znění občanského zákoníku 2008, zákon č. 40/1964 Sb., ve fromátu .txt ke stažení zdarma zde


Pravidelně aktualizované znění občanského zákoníku:
Občanský zákoník