neděle 29. června 2014

Nový občanský zákoník 2014 - ke stažení zdarma

Nový občanský zákoník, zákon č. 98/2012 Sb., nabyl účinnosti 1. 1. 2014 a zavedl doslova revoluci v českém soukromém právu. S novým občanským zákoníkem přestalo platit více než 100 stávajících předpisů, mezi nimi například obchodní zákoník, či zákon o rodině. Přinášíme vám proto zdarma ke stažení úplné znění občanského zákoníku pro rok 2014. Novela nového občanského zákoníku se chystá nejdříve na rok 2015.

Nový občanský zákoník ke stažení zdarma je pro vás k dispozici ve formátu .PDF a velikosti souboru 3,2 MB.  Pozor, nový občanský zákoník má 3081 paragrafů a proto jako dokument má více než 680 stran. Pokud chcete v novém občanském zákoníku snadno a přehledně vyhledávat navštivte speciální stránky, které se novému občanskému zákoníku věnují. Na těchto stránkách najdete přehledné vyhledávání v novémobčanském zákoníku i přehledně rozdělený nový kodex do jeho pěti částí.

Nový občanský zákoník změnil také řadu smluv a smluvních ustanovení. Pro smluvní vztahy proto doporučujeme používat smlouvy, které vznikly až po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Většina smluv na tomto portále, týkajících se občanského práva, je však stále platných, neboť nový občanský zákoník zavedl též pravidla daleko volnější dispozice s vůlí jednotlivých smluvních stran. Jinými slovy, pokud se dvě strany dohodnou na smluvním závazku a ten neodporuje dobrým mravům, či základním lidským právům a zákonu, je taková smlouva platná, i kdyby byla napsána neprávnickým jazykem.

Nový občanský zákoník 2014, zákon č. 89/2012 Sb., ke stažení zdarma

pondělí 30. července 2012

Cestovní smlouva - náležitosti cestovní smlouvy

Cestovní smlouva je jedním z běžných typů smluv. Cestovní smlouva slouží k zajištění plnění provozovatele – cestovní kanceláře poskytnutí zájezdu zákazníkovi a zákazník se zavazuje, že za poskytnutou službu zaplatí smluvenou cenu. Cestovní smlouvu předkládá vždy cestovní kancelář zákazníkovi, nikoli naopak. Tato povinnost je zakotvena v § 852a občanského zákoníku. Mezi základní právní náležitosti cestovní smlouvy patří také to, že cestovní kancelář odpovídá i za služby, které pro ni zajišťují jiní dodavatelé, například hotely či restaurace.

Náležitosti cestovní smlouvy
  • cestovní smlouva musí být vždy písemná a musí obsahovat přesné vymezení zájezdu, včetně všech služeb a doby jejich trvání,
  • dále musí cestovní smlouva obsahovat způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře,
  • výši odstupného, které je povinen zákazník cestovní kanceláři uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy v případech stanovených tímto zákonem,
  • jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaje o počtu a výši těchto dalších plateb,
  • je-li součástí zájezdu ubytování, jeho polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky,
  • je-li součástí zájezdu doprava, druh, charakteristiku a kategorii dopravního prostředku, údaje o trase cesty,
  • je-li součástí zájezdu stravování, jeho způsob a rozsah,
  • je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, výslovné uvedení této skutečnosti a současně lhůtu, ve které nejpozději musí cestovní kancelář zákazníka písemně informovat o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků,
  • jsou-li důvody pro stanovení podmínek, které musí účastník zájezdu splňovat, uvedení těchto podmínek a lhůtu, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení.

Volitelná ustanovení cestovní smlouvy
V cestovní smlouvě lze dohodnout, že cestovní kancelář je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Pouze však do 20 dne před začátkem zájezdu.

Další právní okolnosti u cestovní smlouvy
Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit cestovní kanceláři, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Zákazník má právo požadovat 10% z ceny zájezdu jako pokutu, pokud zájezd zruší cestovní kancelář méně než 20 dnů pře jeho zahájením.

Odstoupení od cestovní smlouvy
Zákazník může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit. Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem.

Další povinné doklady od cestovní kanceláře
Spolu s cestovní smlouvou předává cestovní kancelář zákazníkovi také doklad o svém pojištění v případě úpadku, včetně všech informací o tomto pojištění cestovní kanceláře. Tuto relativně novou povinnost zavedl již zákon z roku 1999 zákon č.159/1999 Sb.  


Podrobnou právní úpravu cestovní smlouvy a všech povinností cestovních kanceláří upravuje občanský zákoník.

pondělí 9. dubna 2012

Stravné 2012 – tuzemské stravné pro rok 2012

V roce 2012 se opět změnily tarify tuzemského stravného. Oproti roku 2011 došlo u stravného k mírnému nárůstu. Stravné pro rok 2011 si můžete zkontrolovat zde. Stravné pro každý rok určuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí. Stravné pro rok 2012 určuje vyhláška MPSV č. 429/2011 Sb., která mění výši tuzemského a zahraničního stravného pro rok 2012 na následující výši: 


Tuzemské stravné 2012
Stravné pro rok 2012 je určené vyhláškou č. 429/2011 Sb.


Stravné 2012 v neveřejné sféře
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši 

a) 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Stravné 2012 v neveřejné sféře
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Vyhláška č. 429/2011 také stanoví sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot.

pátek 22. dubna 2011

Velikonoční přání, velikonoční koledy a velikonoční SMS

Blíží se Velikonoce a to je čas pro velikonoční přání. Zde jsou některá velikonoční přání, která můžete zaslat například SMS k velikonocům. Na konci naleznete i tradiční velikonoční koledy pro vaši pomlázku.

Velikonoční přání
Velikonoční přání SMS. Zde je několik nápadů na velikonoční přání posílané SMS. Lidová tvořivost u velikonočních SMS jak sami víte nezná mezí :)

Velikonoční přání SMS
Ja ti preju hosiku, hodne vajec v kosiku. Hodne stesti, hodne lasky, nevychazej bez pomlazky. Vesele Velikonoce preje Jonas!

Velikonoční přání SMS
Hody hody zajicek, at mam plny kosicek, hody hody zdravicko, dejte klukum vajicko, na pomlazku masli, zato ze k vam zasli.

Velikonoční přání SMS
Hody, hody, doprovody, nechci vejce malovany, vejce to me nelaka dejte radsi panaka


Velikonoční koledy
Tradiční velikonoční koledy, pro vaši pondělní pomlázku :)

Paní mámo
Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?


Hody hody doprovody
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný.

Veselé velikonoce!

sobota 9. dubna 2011

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb.

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., je nejdůležitějším zákonem českého práva.

Občanský zákoník upravuje soukromoprávní vztahy mezi fyzickými, právnickými osobami a státem. Občanský zákoník dále upravuje majetková vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem. Občanský zákoník také upravuje vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud nejsou upraveny jinými zákony. 

Občanský zákoník upravuje občanskoprávní vztahy, čímž přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Občanský zákoník upravuje dědictví, manželství, společné jmění a vlastnictví, právo držby, zastoupení a právní úkony. Občanský zákoník také upravuje reklamaci a odstoupení od smlouvy.

Občanský zákoník - smlouvy

Občanský zákoník upravuje základy smluvního (závazkového) práva pro celý právní řád. Občanský zákoník upravuje tyto smlouvy: Kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o opravě a úpravě věci, smlouva o výpůjčce, nájemní smlouva, příkazní smlouva, smlouva o obstarání věci, smlouva o obstarání prodeje věci, smlouva o úschově, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě, smlouva o přepravě osob, smlouva o přepravě nákladu, smlouva zprostředkovatelská, smlouva o sdružení, smlouva o důchodu, cestovní smlouva. 

Nový občanský zákoník v roce 2011?

Od roku 1999 je připravován nový občanský zákoník, který má kompletně nahradit zastaralý zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který je ve své současné podobě pouze provizorním zákonem. Nový občanský zákoník připravovaný ministerstvem spravedlnosti by měl být přijat v roce 2011. Zda bude nový občanský zákoník opravdu přijat již v roce 2011, záleží na vůli politické reprezentace v Poslanecké sněmovně.

Občanský zákoník úplné a aktuální znění

Plné znění občanského zákoníku naleznete online na stránkách zákonů a právních předpisů.


sobota 29. ledna 2011

Stravné 2011 - tuzemské stravné pro rok 2011

Nový rok přinesl změnu v tarifech tuzemského stravného. Stravné je každý rok určováno vyhláškou Ministerstva financí. Stravné pro rok 2011 se mění. Vyhláška MPSV č. 377/2010 mění pro rok 2011 výši tuzemského i zahraničního stravného. Pro rok 2011 se stanoví tuzemské stravné následujícím způsobem:


Tuzemské stravné 2011

Stravné pro rok 2011 v ČR stanoví vyhláška č. 377/2010 MPSV a to následujícím způsobem.

Stravné 2011 v neveřejné sféře

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Stravné 2011 ve veřejné sféře

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 63 Kč74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 95 Kč114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 149 Kč178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Vyhláška č. 377/2010 také stanoví sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot.


Stravné 2012
Článek o stravném pro rok 2012 - stravné 2012

Zákoník práce 2011 - změny zákoníku práce 2011

Téměř každý nový rok přináší drobné změny v nejdůležitějším pracovně právním předpise, zákoníku práce. Obvyklý rozsah změn se týká úprav stravného a jízdného. Pro rok 2011 ovšem nastaly zásadnější změny, díky kterým se mění některá ustálená pravidla, na která byli zaměstnanci a zaměstnavatelé zvyklí. Přinášíme souhrn všech změn zákoníku práce pro rok 2011.


Změny v zákoníku práce pro rok 2011 platné od 1. 1. 2011

1. Od roku 2011 je nově povinnost písemné podoby dohody o provedení práce. Zákoník práce 2011 tak ruší možnost ústního uzavření dohody o provedení práce.

2. Prodlužuje se doba, po kterou je ze strany zaměstnavatele nemožné zrušit pracovní poměr ve zkušební době z 14 kalendářních dní na 21 dní. Tato změna je platná pouze pro období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.

3. Pro zaměstnavatele se prodlužuje doba hrazení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti z  14 kalendářních dní na 21. Tato změna je platná pouze pro období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.

4. Nově vláda stanoví okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy nebo se kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat. Parametry pro stanovení stupnic platových tarifů se ruší a tato pravomoc je nově ponechána vládě.


Tyto změny zákoníku práce pro rok 2011 byly provedeny zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další změny zákoníku práce pro rok 2011 se týkají stravného a jízdného. Stravné a jízdné na každý rok stanoví vyhláška ministerstva financí.


Související zákony