neděle 18. července 2010

Plná moc - vzor

Plná moc představuje základní právní úkon, kterým zmocňuje osoba jinou osobu k jednání, nebo zastupování jejím jménem. Nejčastěji se plné moci užívá při zastupování advokátem, kdy advokátovi udělíte písemnou plnou moc, na jejímž základě vás advokát zastupuje před soudem. Plnou moc je ovšem také často třeba předložit při různých jednáních na úřadě pokud zastupujete někoho dalšího, nebo dokládáte jeho písemný souhlas či nesouhlas.


Vzor plné moci
Mezi základní vzory dokumentů (formulářů plné moci) k plné moci patří především plná moc a výpověď plné moci. Plnou moc, takzvané zplnomocnění upravuje občanský zákoník.

Pokud udělujete někomu plnou moc, máte na výběr, zda udělíte takzvaně generální plnou moc, kdy dáváte pravomoc, aby vás dotyčný zastupoval ve všech věcech. Tento typ plné moci se nazývá generální plná moc a využívá se zejména při jednání jménem celé společnosti, firmy, neziskové organizace. Pokud plnou moc udílí fyzická osoba, tak se téměř výhradně používá plná moc, která je vymezena pouze na určitý, předem domluvený, okruh úkonů. Například v takové plné moci vymezíte, že se plná moc udílí pouze k zastupování v daném případu a k činění všech úkonů s daným případem souvisejících. Na tohle je třeba si dávat při udílení plné moci dobrý pozor. Není potřeba dávat plnou moc příliš širokou, mohlo by se vám stát, že pokud někomu udělíte neomezenou plnou moc (generální plnou moc) začne vaším jménem konat věci, které byste nikdy nechtěli ani nečekali.

Součástí plné moci nemusí být ustanovení o tom, že zmocněnec plnou moc přijímá. Na základě zkušeností při jednání se státní správou však doporučujeme na plné moci vždy uvádět kromě podpisu zmocnitele i souhlas s přijetím plné moci zmocněncem.Vzory plné moci ke stažení

Plná moc vzor ke stažení zdarma – plná moc vzor
Výpověď plné moci, vzor ke stažení zdarma – vzor výpovědi plné moci

středa 16. června 2010

Kupní smlouva na auto

Přinášíme aktualizovaný vzor kupní smlouvy na auto. Po Vašich četných komentářích jsme upravili původní vzor kupní smlouvy na automobil. Nový vzor smlouvy lze použít jako návod při prodeji nebo koupi auta.

Kupní smlouvu na auto je nutné uzavírat, v případě fyzických osob, podle občanského zákoníku. V případě právnických osob se použije ustanovení obchodního zákoníku.

Rozdíl v kupní smlouvě mezi právnickými a fyzickými osobami je tedy zejména v postupu podle kterého se smlouva posuzuje. Pokud jde o vzor kupní smlouvy na auto můžete použít vzor uvedený níže pro obě smlouvy.

V případě fyzických osob pouze vyměňte text:  

"uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů"

za text: 

"uzavřená podle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů"

O kupní smlouvě na auto si můžete přečíst také v článku Jak uzavřít kupní smlouvu na auto


Vzor smlouvy o koupi auta
 
Vzor kupní smlouvy na auto ve formátu .doc ke stažení zdarma - kupní smlouva autoSmlouva o koupi osobního motorového vozidla
uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
dále jen „prodávající“,
a
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „kupující“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o koupi osobního motorového vozidla

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného osobního motorového vozidla:
Vozidlo: ..........................................SPZ:
Rok výroby: ..................................Číslo TP:
VIN: ................................................Barva vozu:
Obsah: ...........................................STK:

Článek II.
Práva a povinnosti prodávajícího
1. Podávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného osobního motorového vozidla, nebo byl k prodeji vozidla zplnomocněn a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji vozidla bránily.
2. Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady na vozidle, a ani žádné nezamlčel.
3. Prodávající předá kupujícímu spolu s osobním automobilem technický průkaz vozidla a plnou moc k provedení převodu auta v evidenci.

Článek III.
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2. Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zboží překontrolovat zda nemá viditelné vady a provést před koupí zkušební jízdu.
3. Kupující bere na vědomí, že změnou majitele vozidla zaniká pojištění povinného ručení vozidla a že je povinen vozidlo pojistit.

Článek IV.
Kupní cena
1. Kupní cena je ........... Kč včetně DPH.
2. Na prodávané zboží bude prodávajícím kupujícímu vystavena faktura. Kupující je povinen tuto fakturu uhradit nejpozději do ........... způsobem ..............
3. Prodávající a Kupující se dohodli, že kupní cena osobního motorového vozidla zahrnuje následující příslušenství : autorádio ……..

Článek V.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: Předávací protokol a Záznam o technickém stavu vozidla.

V .................................... .....dne .........................

......................................................... .......................................................................................................
podpis kupujícího..................................................................................... podpis prodávajícího


Vzor kupní smlouvy na auto ve formátu .doc ke stažení zdarma - kupní smlouva auto

neděle 17. ledna 2010

Nový trestní zákoník 2010

Od 1.1.2010 platí nový trestní zákoník, zákon č. 40/2010 Sb. Nový trestní zákoník nahrazuje předchozí právní úpravu trestní zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákoník mění systém trestů a zavádí některé nové tresty jako je například domácí vězení.

Nový trestní zákoník také zpřísňuje některé tresty, zejména u těch nejzávažnějších posouvá horní sazbu trestu. Naopak u některých společensky méně nebezpečný trestných činů od trestnosti upouští. Od roku 2010 tak například není trestné řízení motorového vozidla bez řidičského průkazu nebo pytláctví.

Podrobně rozčleněný nový trestní zákoník v aktualizovaném znění naleznete na právním portálu Pro právo.