čtvrtek 26. června 2008

Dohoda o pracovní činnosti - vzor ke stažení zdarma

Dohoda o pracovní činnosti. Další vzor smlouvy z oblasti pracovního práva a pracovně právních vztahů.

Dohoda o pracovní činnosti je velmi podobná dohodě o provedení práce. Používá se zejména na provedení konkrétní práce a není, na rozdíl od dohody o provedení práce, limitována počtem odpracovaných hodin. Její využití je typické v případě, kdy zaměstnavatel potřebuje vykonat pouze určitou práci (zakázku), ale neví kolik hodin tato práce zabere. Uzavře se zaměstnancem tedy dohodu o pracovní činnosti pouze na tuto práci.


Vzor kupní smlouvy na nemovitost ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Dohoda o pracovní činnosti
uzavřena v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany:

...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................

dále jen „zaměstnavatel“,

a

pan/í .............................................
r.č. ................................................
bytem ...........................................

dále jen „zaměstnanec“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto


Dohodu o pracovní činnosti


Článek I.
Druh práce
Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje řádně a svědomitě vykonat pro zaměstnavatele pracovní činnost spočívající v ................... (dále jen „práce“).


Článek II.
Místo a doba výkon práce
1. Místem výkonu práce je .............
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu .............


Článek III.
Rozsah výkonu práce
1. Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat nepravidelně. Zaměstnanec se dostaví do místa výkonu práce vždy po předchozí dohodě se zaměstnavatelem.
2. Pracovní činnost specifikovanou v článku I. této dohody bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat v dohodnutých dnech od ....... do ........ hod.


Článek IV.
Odměna za vykonanou práci
1. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou hodinu vykonané práce.
2. Odměna za řádně vykonanou a předanou práci zaměstnavateli, je splatná do 30ti kalendářních dnů od ukončení pracovní činnosti.


Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.
2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.
4. Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
5. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... dne .........................

......................................................... ...........................................................................................
...........podpis zaměstnance...................................................... podpis zaměstnavatele

Vzor kupní smlouvy na nemovitost ve formátu .doc ke stažení zdarma
zde

středa 25. června 2008

Nový blog plný vzorů dokumentů

Po nějaké době jsem se rozhodl zaměřit tento blog výhradně na smlouvy a také více na články o samotných smlouvách. Protože se však k velké spoustě smluv vážou další dokumenty a různé vzory a tiskopisy, některé z těchto vzorů jsem zde na blogu již uveřejnil, rozhodl jsem se založit nový blog, který se věnuje jen a jen vzorům dokumentů. Vzory dokumentů, které jsem již zde uveřejnil tu ponechám. Pokud tedy hledáte nějaké další vzory dokumentů navštivte blog Vzory zdarma.

Na co se můžete těšit v blízké budoucnosti zde? Samozřejmě na další smlouvy a konečně také na více článků o smlouvách!

A ještě jeden větší odkaz na nový blog :-)

Nový blog Vzory zdarma

úterý 24. června 2008

Kupní smlouva na nemovitost - vzor zdarma ke stažení

Přidáváme další velmi častý vzor smlouvy a to vzor kupní smlouvy na nemovitost.

Při podepisování kupní smlouvy na nemovitost je velmi důležité uvést pravdivé údaje ze zápisu nemovitosti na Katastrálním úřadě. Kupující si může vlastnictví, které v kupní smlouvě prodávající uvádí, ověřit před podpisem smlouvy na internetu.

Tento vzor kupní smlouvy lze použít taktéž jako smlouvu o prodeji nemovitosti.


Vzor kupní smlouvy na nemovitost ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem
uzavřena v souladu s ustanovením § 588 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany:

...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................

...údaje o prodávajícím................


dále jen „prodávající“,

a

...údaje o kupujícím................
...údaje o kupujícím................

...údaje o kupujícím................


dále jen „kupující“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Kupní smlouvu

Článek I.
Prodávající má na základě kupní smlouvy ze dne ........., jejíž vklad do katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v .............. ze dne 30. 10. 1995 č.j. ......

(Podrobnosti specifikace ze zápisu v katastru nemovitostí)

ve svém vlastnictví.

Článek II.
Prodávající prodává nemovitost uvedenou v článku I se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ............. Kč (slovy) kupujícímu, který tuto nemovitost za tuto cenu kupuje.

Článek III.
Kupní cenu uvedenou v článku II této smlouvy zaplatil kupující prodávajícímu před podepsáním této smlouvy, prodávající tuto skutečnost potvrzuje.

Článek IV.
Prodávající prohlašuje, že k převáděné nemovitosti se nevážou dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti. Prodávající seznámil kupujícího s pravdivým a skutečným stavem nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy.

Článek V.
Kupující nabude vlastnictví k převáděné nemovitosti zápisem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pracoviště ..............

Článek VI.
Na základě této smlouvy lze vklad do katastru zapsat na listu vlastnictví č. .............. pro katastrální území ................ u Katastrálního úřadu pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ................

t a k t o :

V části ALV:
(jméno a přímení, rodné číslo kupujícího)
Ostatní části beze změny.


Článek VII.
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.V .................................... dne .........................
......................................................................................... .............................................................
...........podpis kupujícího ...............................................................podpis prodávajícího

Vzor kupní smlouvy na nemovitost ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

pátek 6. června 2008

Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou - vzor ke stažení

Přidáváme vzor žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou. Skončení pracovního poměru dohodou upravuje § 49 zákoníku práce.

Žádost o rozvázání pracovního poměru nejčastěji podává zaměstnanec, který tak vlastně zaměstnavateli předkládá návrh na ukončení pracovního poměru dohodou. I když jde o jednání ze strany zaměstnance, dohoda musí být shoda obou stran.

Kromě tohoto vzoru si můžete na tomto blogu stáhnou zákoník práce, nebo dohodu o ukončení pracovního poměru dohodou.

Vzor žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde


Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
(podle § 49 zákoníku práce)
Zaměstnavatel (jméno a sídlo):
..............................
..............................
..............................

Věc: Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
Podle pracovní smlouvy ze dne ............ pracuji u Vaší společnosti se sídlem ................ v pobočce ................ na pozici ............ .
Vzhledem k mému nastávajícímu dlouhodobému zahraničnímu pobytu žádám o rozvázání pracovního poměru ke dni 30. června 2008.

V ..................... dne ....................
..................................
zaměstnanec

Tuto žádost přijal
V ..................... dne ....................
.................................
zástupce zaměstnavatele

Vzor žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde


Související vzory dokumentů ke stažení zdarma:

Zákoník práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď zaměstnace