středa 19. prosince 2007

Darovací smlouva - vzor smlouvy zdarma

Darovací smlouva je častým právním dokumentem který se může objevit ve vašem daňovém přiznání, nebo daňovém přiznání vaší firmy. Zde přinášíme jednoduchý vzor Darovací smlouvy, který lze použít především při finančním daru a to jak obdarovaným tak dárcem.

S těmito typy darovacích smluv se setkáme při charitativních projektech nebo při darech občanským sdružením, nadacím a dobročinným fondům. Více k darovacím smlouvám v brzkém komentáři.

Vzor Dohody o provedení práce zdarma k použití (smlouvu celou označte a zkopírujte pomocí klávesy Ctrl+C a vložte pomocí klávesy Ctrl+V do nového dokumentu ve Wordu, nebo použijte odkaz ke stažení smlouvy):

Darovací smlouva ke stažení zdarma zde


Darovací smlouva
uzavřena v souladu s ustanovením § 628 a následujících ustanovení zákona č.40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
...údaje o dárci................
...údaje o dárci................
...údaje o dárci................
dále jen „dárce“,
a
...údaje o obdarovaném................
...údaje o obdarovaném................
...údaje o obdarovaném................
dále jen „obdarovaný“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
darovací smlouvu
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je dar ........................(zde může být specifikován i materiální dar) v celkové hodnotě ...........,- Kč.
2. Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany se zavazují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V .................................... dne .........................

.......................................................................................................................................................
............podpis dárce...........................................................................podpis obdarovaného

Darovací smlouva ke stažení zdarma zde

úterý 18. prosince 2007

Dohoda o provedení práce - vzor smlouvy zdarma

Dohoda o provedení práce je jedním z nejčastějších uzavření pracovního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Níže uvedený vzor ocení zejména zaměstnavatelé a studenti, kteří velmi často podepisují dohodu o provedení práce při sjednávání brigády.

Zákonný rámec dohody o provedení práce vychází z ustanoveních zákoníku práce. Smluvní strany si však mohou část podmínek dohodnout mezi sebou, ale pouze nad rámec zákoníku práce nikoli však v rozporu sním. Pokud by uzavřená dohoda o provedení práce obsahovala ustanovení, která jsou se zákoníkem práce v rozporu, byla by taková ustanovení neplatná a použil by se zákoník práce. Více o podrobnostech sjednávání dohod o provedení práce v příštím postu.


Vzor Dohody o provedení práce zdarma k použití (smlouvu celou označte a zkopírujte pomocí klávesy Ctrl+C a vložte pomocí klávesy Ctrl+V do nového dokumentu ve Wordu, nebo použijte odkaz ke stažení smlouvy):

Dohoda o provedení práce ke stažení zdarma zde


Dohoda o provedení práce
uzavřena v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
dále jen „zaměstnavatel“,
a
pan/í .............................................
r.č. ................................................
bytem ...........................................
dále jen „zaměstnanec“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
Dohodu o provedení práce

Článek I.
Druh práce
Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje řádně a svědomitě vykonat pro zaměstnavatele práci spočívající v ................... (dále jen „práce“).

Článek II.
Místo a doba výkon práce
1. Místem výkonu práce je .............
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu .............

Článek III.
Rozsah výkonu práce
1. Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat nepravidelně. Zaměstnanec se dostaví do místa výkonu práce vždy po předchozí dohodě se zaměstnavatelem.
2. Pracovní činnost specifikovanou v článku I. této dohody bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat v dohodnutých dnech od ....... do ........ hod.
3. Rozsah výkonu práce dle této dohody nepřekročí 150 hodin za kalendářní rok.

Článek IV.
Odměna za vykonanou práci
1. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou jednu (1) hodinu vykonané práce.
2. Odměna za řádně vykonanou a předanou práci zaměstnavateli, je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele.
3. Zaměstnavatel provede z odměny srážky ze mzdy, zejména zálohu na daň z příjmu fyzických osob.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.
2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.
4. Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
5. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... dne .........................

......................................................... ..............................................................................................................
..........podpis zaměstnance .................................................................................podpis zaměstnavatele


Dohoda o provedení práce ke stažení zdarma zde

pátek 7. prosince 2007

Spouštíme blog Smlouvy zdarma

Vždycky jsem si říkal, že sepsat dobrou smlouvu není zas taková práce. Stejně tak, jako si zkontrolovat smlouvu, kterou nám dal někdo jiný, před tím, než ji podepíšeme. Myslím si, že na tom opravdu není nic těžkého, pokud tedy před vámi neleží smlouva například o koupi jiné společnosti včetně jejích pohledávek, zaměstnanců, majetku a smluvních závazků. Takové smlouvy mívají několik set stran a jsou pro ne-právníky již příliš složité a nesrozumitelné. Na druhou stranu si uvědomuji, že většina občanů nemá právní vzdělání a pro některé je právní jazyk, který smlouvy v drtivé většině obsahují, nepochopitelný. Navíc nezbytné dohledávání odpovídajících zákonů před uzavřením smlouvy samotné, abychom měli jistotu, že uzavíráme kvalitní smlouvu, již tvoří problém ledaskomu. Dokonce si myslím, že spousta lidí se nikdy o právní předpisy, které se týkají jimi podepisovaných smluv, nikdy nezajímala ani je nehledala.

Na tomto blogu v budoucnu najdete rady, tipy, návody a doporučení jak uzavírat správné smlouvy. Tedy takové smlouvy, které vám v budoucnu nepřinesou zbytečné potíže. Dále zde budu publikovat nejrůznější postřehy, které se týkají smluv a vůbec o smluvní problematice v České republice.

Věřím, že tento blog pomůže čtenářům k lepší orientaci v oblasti uzavírání smluv a přispěje k zvýšení jejich právního povědomí v této oblasti vůbec. Neostýchejte se mi napsat, pokud by vás nějaké téma zaujalo, nebo jste zde nějaké téma postrádali. Také budu rád, za vaše příspěvky do diskuse pod jednotlivými články, na které se budu snažit odpovídat jak nejrychleji to půjde.

Tak tedy pěkné čtení!!!

Autor blogu