úterý 25. listopadu 2008

Stahování smluv obnoveno!

Dnes se nám podařilo obnovit stahování smluv z tohoto webu. Můžete tak opět zdarma stahovat vzory smluv, plná znění zákonů a vzory jiných dokumentů.

Lisabonská smlouva, obsah a text Lisabonské smlouvy

Lisabonská smlouva, plné znění Lisabonské smlouvy, kompletní text Lisabonské smlouvy ke stažení

Přinášíme aktuální smlouvu, kterou je Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva, nebo-li také smlouva pro Evropu, nebo smlouva z Lisabonu je aktuálně projednávána českým Ústavním soudem. Lisabonská smlouva vyšla v oficiálním překladu v úředním věstníku Evropské unie. Kompletní text Lisabonské smlouvy v plném znění si můžete aktuálně stáhnout na našich stránkách.

Ústavní soud právě rozhoduje zda je Lisabonská smlouva v souladu s naším Ústavním pořádkem, nebo je s ním v rozporu.

Lisabonská smlouva, text Lisabonské smlouvy ke stažení zde - Lisabonská smlouva text

středa 22. října 2008

Nový portál o právu - právní poradna zdarma

Rádi bychom návštěvníkům tohoto blogu představili nový právní portál, kde najdete kromě vzorů dokumentů, smluv a formulářů spoustu dalších užitečných informací. Na novém právním portále Pro Právo naleznete například také právní poradnu, informace ze soudů, právní návody a úplná znění zákonů.

Právní portál naleznete zde - Pro Právo

sobota 9. srpna 2008

Smlouva o postoupení pohledávky (závazku)

Postoupení pohledávky, závazku - smlouva o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky je smlouva mez dvěma soukromými subjekty. Smlouva o postoupení pohledávky (závazku) má několik pravidel.

Smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. K postoupení pohledávky může dojít i bez souhlasu dlužníka. Postupitel je však povinen oznámit mu postoupení pohledávky bez zbytečného odkladu. Dokud dlužníkovi není postoupení pohledávky oznámeno nebo dokud mu postupník postoupení pohledávky neprokáže, zprostí se dlužník závazku plněním postupiteli.

Smlouva o postoupení pohledávky, vzor smlouvy ve formátu .doc ke stažení - smlouva o postoupení pohledávky
Smlouva o postoupení pohledávky, vzor smlouvy ve formátu .rtf ke stažení - smlouva o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky
uzavřená podle § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

paní Andrea Nováková
r.č. ................................................
bytem ...........................................

a

pan Jaroslav Novák
r.č. ................................................
bytem ...........................................

dále jen „účastníci“
uzavřeli na základě vzájemné shody tuto


smlouvu o postoupení pohledávky

Článek I.
Podle kupní smlouvy ze dne 1.8.2008 má Andrea Nováková vůči Tomáši Holému, bytem .............. pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 25 000 Kč (slovy dvacetpěttisíc korun českých) splatnou do 31.8.2008.

Článek II.
Ke dni podpisu této smlouvy postupuje Andrea Nováková svoji výše uvedenou pohledávku Jaroslavu Novákovi.

Článek III.
Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


V .................................... dne .........................


.......................................................................................................................................
Andrea Nováková ........................................................................Jaroslav Novák

Smlouva o postoupení pohledávky, vzor smlouvy ve formátu .doc ke stažení - smlouva o postoupení pohledávky
Smlouva o postoupení pohledávky, vzor smlouvy ve formátu .rtf ke stažení - smlouva o postoupení pohledávky

sobota 2. srpna 2008

Smlouva o reklamě, reklama smlouva, reklama na web

Smlouva o reklamě, vzor smlouva o reklamě, smlouva o reklamě na internetových stránkách

Smlouva o reklamě je dalším vzorem smlouvy připravené k použití. Tento vzor smlouvy o reklamě se týká reklamy na internetových stránkách, konkrétně reklamy v podobě odkazu na internetové stránky jiného subjektu. Vzor smlouvy o reklamě je možné rozšířit i na umístění konkrétního odkazu v podobě banneru nebo obrázku.

Jen pro informaci pro výdělků chtivé majitele webových stránek doávám, že částk za umístění odkazu na webové stránky je pouze ilustrační. kolik by stála reklam (odkaz na konkrétních webových stránkách se odvíjí zejména od návštěvnosti stránek.

Vzor smlouvy o reklamě ve formátu .doc ke stažení zde - smlouva o reklamě
Vzor smlouvy o reklamě ve formátu .rtf ke stažení zde - smlouva o reklamě


Smlouva o reklamě


Čl. I
Smluvní strany
se sídlem:
IČO:
zastoupený:

( dále jen " objednatel " )
a

se sídlem:
IČO:
zastoupené:

(dále jen " poskytovatel ")

uzavírají následující
smlouvu o reklamě

Čl. II
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je umístění reklamy objednatele na webových stránkách poskytovatele.

Čl. III
Závazky smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje umístit na vlastní webové stránky ................. odkaz na webové stránky objednatele ................. tak, aby byl odkaz zobrazen na všech stránkách a to nejpozději do 31. 7. 2008.
2. Poskytovatel se zavazuje ponechat na svých stránkách odkaz na webové stránky objednatele do 31. 7. 2009.
3. Poskytovatel se zavazuje v případě neočekávané události neprodleně odstranit závady bránící zobrazení odkazu na stránky objednatele na stránkách poskytovatele.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout za umístění odkazu poskytovateli jednorázově odměnu ve výši 7500,- Kč a to nejdéle do 31. 7. 2008 na účet č. .................

Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.


V .................................... .....dne .........................

......................................................... .......................................................................................................
podpis objednatele................................................................................. podpis poskytovatele

Vzor smlouvy o reklamě ve formátu .doc ke stažení zde - smlouva o reklamě

Vzor smlouvy o reklamě ve formátu .rtf ke stažení zde - smlouva o reklamě

středa 30. července 2008

Kupní smlouva na motocykl, prodej motocyklu

Kupní smlouva na motocykl, smlouva o prodeji motocyklu, vzor smlouvy na motocykl

Kupní smlouva na motocykl je zároveň smlouvou o prodeji motocyklu. Níže uvedený vzor smlouvy na koupi motocyklu je univerzální a lze ho dále upravovat. Každý kdo kupuje motocykl nebo automobil by si měl kupovaný stroj předem vyzkoušet zkušební jízdou. Pokud má prodávaný motocykl nějaké technické závady je třeba je všechny do smlouvy o koupi/prodeji motocyklu uvést. Není důležité, že vám prodávající řekl. "Tady je to škráblý a plyn jde trochu z tuha" důležité je to mít napsané ve smlouvě. Pokud následně zjistíte, že závada s plnem byla jen třešničkou na dortu závad bude třeba motorku u prodávajícího reklamovat.


Vzor kupní smlouvy na motocykl ve formátu .doc ke stažení zdarma - kupní smlouva na motocykl
Vzor kupní smlouvy na motocykl ve formátu .rtf ke stažení zdarma - kupní smlouva na motocykl


Smlouva o koupi motocyklu
uzavřená podle § 558 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................

dále jen „prodávající“,

a

.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................

dále jen „kupující“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o koupi motocyklu


Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motocyklu:


Tovární značka: .................................................. Typ: ............................................................
Rok výroby: ....................................................... Číslo TP: .....................................................
Výrobní číslo rámu: ........................................... SPZ: .............................................................
Výrobní číslo motoru: ........................................ Barva: .........................................................


Článek II.
Práva a povinnosti prodávajícího
1. Podávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného osobního motocyklu, nebo byl k prodeji motocyklu zplnomocněn a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji tohoto motocyklu bránily.
2. Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady na motocyklu, a ani žádné nezamlčel.
3. Prodávající předá kupujícímu spolu s motocyklem technický průkaz motocyklu a plnou moc k provedení převodu v evidenci.


Článek III.
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2. Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zboží překontrolovat zda nemá viditelné vady a provést před koupí zkušební jízdu.
3. Kupující bere na vědomí, že změnou majitele motocyklu zaniká pojištění povinného ručení vozidla a že je povinen motocykl pojistit.


Článek IV.
Kupní cena
1. Kupní cena je ........... Kč včetně DPH.
2. Na prodávané zboží bude prodávajícím kupujícímu vystavena faktura. Kupující je povinen tuto fakturu uhradit nejpozději do ........... způsobem ..............
3. Prodávající a Kupující se dohodli, že kupní cena motocyklu zahrnuje následující příslušenství : helma ……..


Článek V.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.


Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: Předávací protokol a Záznam o technickém stavu motocyklu.

V .................................... .....dne .........................

......................................................... .......................................................................................................
podpis kupujícího................................................................................. podpis prodávajícího

Vzor kupní smlouvy na motocykl ve formátu .doc ke stažení zdarma - kupní smlouva na motocykl
Vzor kupní smlouvy na motocykl ve formátu .rtf ke stažení zdarma - kupní smlouva na motocykl

pátek 4. července 2008

Zákon o rodině, aktuální znění zákona ke stažení

Přidáváme zákon o rodině. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině upravuje základní instituty rodinného života, jakými jsou například manželství, rozvod, péče o děti a rodičovská zodpovědnost, opatrovnictví.

Dalšími instituty, které jsou obsaženy v zákoně o rodině jsou: určení rodičovství, osvojení, poručenství, opatrovnictví, výživné a vyživovací povinnosti manželů. V zákoně také naleznete úpravu civilního a církevního sňatku. V budoucnu by měl tento zákon výrazně nahradit nový občanský zákoník.

podle právního stavu k 4.7.2008 (zdroj Sbírka zákonů ČR)

Aktuální znění zákona o rodině 2008, zákon č. 94/1963 Sb.,ve fromátu .doc ke stažení zdarma zde

Zákon o rodině online:
Zákon o rodině

čtvrtek 26. června 2008

Dohoda o pracovní činnosti - vzor ke stažení zdarma

Dohoda o pracovní činnosti. Další vzor smlouvy z oblasti pracovního práva a pracovně právních vztahů.

Dohoda o pracovní činnosti je velmi podobná dohodě o provedení práce. Používá se zejména na provedení konkrétní práce a není, na rozdíl od dohody o provedení práce, limitována počtem odpracovaných hodin. Její využití je typické v případě, kdy zaměstnavatel potřebuje vykonat pouze určitou práci (zakázku), ale neví kolik hodin tato práce zabere. Uzavře se zaměstnancem tedy dohodu o pracovní činnosti pouze na tuto práci.


Vzor kupní smlouvy na nemovitost ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Dohoda o pracovní činnosti
uzavřena v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany:

...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................

dále jen „zaměstnavatel“,

a

pan/í .............................................
r.č. ................................................
bytem ...........................................

dále jen „zaměstnanec“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto


Dohodu o pracovní činnosti


Článek I.
Druh práce
Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje řádně a svědomitě vykonat pro zaměstnavatele pracovní činnost spočívající v ................... (dále jen „práce“).


Článek II.
Místo a doba výkon práce
1. Místem výkonu práce je .............
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu .............


Článek III.
Rozsah výkonu práce
1. Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat nepravidelně. Zaměstnanec se dostaví do místa výkonu práce vždy po předchozí dohodě se zaměstnavatelem.
2. Pracovní činnost specifikovanou v článku I. této dohody bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat v dohodnutých dnech od ....... do ........ hod.


Článek IV.
Odměna za vykonanou práci
1. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou hodinu vykonané práce.
2. Odměna za řádně vykonanou a předanou práci zaměstnavateli, je splatná do 30ti kalendářních dnů od ukončení pracovní činnosti.


Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.
2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.
4. Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
5. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... dne .........................

......................................................... ...........................................................................................
...........podpis zaměstnance...................................................... podpis zaměstnavatele

Vzor kupní smlouvy na nemovitost ve formátu .doc ke stažení zdarma
zde

středa 25. června 2008

Nový blog plný vzorů dokumentů

Po nějaké době jsem se rozhodl zaměřit tento blog výhradně na smlouvy a také více na články o samotných smlouvách. Protože se však k velké spoustě smluv vážou další dokumenty a různé vzory a tiskopisy, některé z těchto vzorů jsem zde na blogu již uveřejnil, rozhodl jsem se založit nový blog, který se věnuje jen a jen vzorům dokumentů. Vzory dokumentů, které jsem již zde uveřejnil tu ponechám. Pokud tedy hledáte nějaké další vzory dokumentů navštivte blog Vzory zdarma.

Na co se můžete těšit v blízké budoucnosti zde? Samozřejmě na další smlouvy a konečně také na více článků o smlouvách!

A ještě jeden větší odkaz na nový blog :-)

Nový blog Vzory zdarma

úterý 24. června 2008

Kupní smlouva na nemovitost - vzor zdarma ke stažení

Přidáváme další velmi častý vzor smlouvy a to vzor kupní smlouvy na nemovitost.

Při podepisování kupní smlouvy na nemovitost je velmi důležité uvést pravdivé údaje ze zápisu nemovitosti na Katastrálním úřadě. Kupující si může vlastnictví, které v kupní smlouvě prodávající uvádí, ověřit před podpisem smlouvy na internetu.

Tento vzor kupní smlouvy lze použít taktéž jako smlouvu o prodeji nemovitosti.


Vzor kupní smlouvy na nemovitost ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem
uzavřena v souladu s ustanovením § 588 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany:

...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................

...údaje o prodávajícím................


dále jen „prodávající“,

a

...údaje o kupujícím................
...údaje o kupujícím................

...údaje o kupujícím................


dále jen „kupující“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Kupní smlouvu

Článek I.
Prodávající má na základě kupní smlouvy ze dne ........., jejíž vklad do katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v .............. ze dne 30. 10. 1995 č.j. ......

(Podrobnosti specifikace ze zápisu v katastru nemovitostí)

ve svém vlastnictví.

Článek II.
Prodávající prodává nemovitost uvedenou v článku I se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ............. Kč (slovy) kupujícímu, který tuto nemovitost za tuto cenu kupuje.

Článek III.
Kupní cenu uvedenou v článku II této smlouvy zaplatil kupující prodávajícímu před podepsáním této smlouvy, prodávající tuto skutečnost potvrzuje.

Článek IV.
Prodávající prohlašuje, že k převáděné nemovitosti se nevážou dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti. Prodávající seznámil kupujícího s pravdivým a skutečným stavem nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy.

Článek V.
Kupující nabude vlastnictví k převáděné nemovitosti zápisem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pracoviště ..............

Článek VI.
Na základě této smlouvy lze vklad do katastru zapsat na listu vlastnictví č. .............. pro katastrální území ................ u Katastrálního úřadu pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ................

t a k t o :

V části ALV:
(jméno a přímení, rodné číslo kupujícího)
Ostatní části beze změny.


Článek VII.
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.V .................................... dne .........................
......................................................................................... .............................................................
...........podpis kupujícího ...............................................................podpis prodávajícího

Vzor kupní smlouvy na nemovitost ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

pátek 6. června 2008

Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou - vzor ke stažení

Přidáváme vzor žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou. Skončení pracovního poměru dohodou upravuje § 49 zákoníku práce.

Žádost o rozvázání pracovního poměru nejčastěji podává zaměstnanec, který tak vlastně zaměstnavateli předkládá návrh na ukončení pracovního poměru dohodou. I když jde o jednání ze strany zaměstnance, dohoda musí být shoda obou stran.

Kromě tohoto vzoru si můžete na tomto blogu stáhnou zákoník práce, nebo dohodu o ukončení pracovního poměru dohodou.

Vzor žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde


Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
(podle § 49 zákoníku práce)
Zaměstnavatel (jméno a sídlo):
..............................
..............................
..............................

Věc: Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
Podle pracovní smlouvy ze dne ............ pracuji u Vaší společnosti se sídlem ................ v pobočce ................ na pozici ............ .
Vzhledem k mému nastávajícímu dlouhodobému zahraničnímu pobytu žádám o rozvázání pracovního poměru ke dni 30. června 2008.

V ..................... dne ....................
..................................
zaměstnanec

Tuto žádost přijal
V ..................... dne ....................
.................................
zástupce zaměstnavatele

Vzor žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde


Související vzory dokumentů ke stažení zdarma:

Zákoník práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď zaměstnace

čtvrtek 29. května 2008

Zástavní smlouva o zastavení pohledávky - vzor smlouvy zdarma

Přidáváme vzor zástavní smlouvy o zastavení pohledávky. Zástavní smlouva se využívá zejména při uspokojení pohledávek věřitelů.

Takzvaná zástava se používá v případě, že dlužník nemůže uspokojit pohledávku ze svého současného majetku, ale má vůči jiným osobám pohledávku, ze které lze jeho dluh uspokojit. Tedy se takový dluh přijme do zástavy (stane se zástavou) zástavní smlouvou.


Vzor zástavní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor zástavní smlouvy ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zdeZástavní smlouva o zastavení pohledávky
uzavřena v souladu s ustanovením § 599 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
Tomáš Jun, r. č. ............... , bytem ...............
a Radek Holan, r. č. ............... , bytem ...............
uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Zástavní smlouvu

Článek I.
Podle kupní smlouvy ze dne ............... má Tomáš Jun vůči Radku Holanovi pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši ...............Kč (slovy korun českých) splatnou do ...............

Článek II.
Podle smlouvy o půjčce ze dne ............... má Radek Holan pohledávku na vrácení půjčené částky ve výši ............... Kč (slovy korun českých) vůči Rudolfu Holému, bytem ............... , splatnou do ................

Článek III.
K zajištění pohledávky uvedené v článku I této smlouvy a jejího příslušenství se touto smlouvou zastavuje pohledávka uvedená pod článkem II této smlouvy.

Článek IV.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují vlastnoručními podpisy.

V ............... ..dne ...............

............................................. ............... ......... ..........................................
........ Tomáš Jun ................................................... Radek Holan

Vzor zástavní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor zástavní smlouvy ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde

sobota 24. května 2008

Směnka - vzor vlastní směnky

Směnku velmi podrobně upravuje zákon. Konkrétně je to Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový. Půjčování peněz na směnku je poměrně jednoduchý úkon, při kterém je ale třeba dát pozor na náležitosti směnky. Samotný zákon směnku upravuje také poněkud komplikovaněji než v případě jiných smluv či vzorů.

Povinné náležitosti vlastní směnky jsou upraveny v § 75 Zákona č. 191/1950 Sb.

Povinné náležitosti vlastní směnky:

1. Označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána
2. Bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu
3. Údaj splatnosti
4. Údaj místa, kde má být placeno
5. Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
6. Datum a místo vystavení směnky
7. Podpis výstavce


Vzor vlastní směnky ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor vlastní směnky ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde

pátek 16. května 2008

Smlouva o smlouvě budoucí kupní - vzor smlouvy ke stažení

Přidáváme vzor smlouvy o smlouvě budoucí. Tento vzor je upraven na uzavření budoucí kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami.

Smlouva o smlouvě budoucí umožňuje oběma stranám zajistit si jistou míru záruky, v podobě vzájemné dohody o společné vůli, uzavřít v budoucnu mezi sebou smlouvu. Tento typ smlouvy se využívá zejména v situaci, kdy jedna ze smluvních stan musí před uzavřením řádné smlouvy odstranit překážky, které brání oběma stranám v uzavření smlouvy.

Vzor smlouvy o smlouvě budoucí - kupní ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor smlouvy o smlouvě budoucí - kupní ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zdeSmlouva o budoucí smlouvě kupní
uzavřena v souladu s ustanovením § 50 a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
dále jen „budoucí kupující“,
a
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „budoucí prodávající“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o budoucí smlouvě kupní

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je smlouva mezi smluvními stranami o uzavření kupní smlouvy budoucí.

Článek II.
Dohoda stran o uzavření kupní smlouvy
1. Smluvní strany se tímto zavazují, že nejpozději do .......... mezi sebou uzavřou kupní smlouvu k předmětu koupě uvedeném níže (dále jen „Kupní smlouva“).
2. Předmětem kupní smlouvy bude .................
3. Kupní cena za předmět koupě bude ................... Kč (korun českých)

Článek III.
Podmínky uzavření kupní smlouvy
1. Podmínky uzavření kupní smlouvy jsou následující:
.......................................................................................

Článek IV.
Záloha kupní ceny
1. Budoucí kupující je povinen na základě této smlouvy zaplatit budoucímu prodávajícímu zálohu kupní ceny ve výši ................... Kč (korun českých), a to do ......................................... od uzavření této smlouvy.
2. V případě, že strany spolu neuzavřou z důvodů uvedených v článku 2 této smlouvy kupní smlouvu, je budoucí prodávající povinen vrátit budoucímu kupujícímu složenou zálohu a to do ............. dnů ode dne oznámení budoucího kupujícího o tom, že kupní smlouva nebude mezi stranami uzavřena.

Článek V.
Náležitosti budoucí kupní smlouvy
1. Náležitosti budoucí kupní smlouvy si smluvní strany dohodnou při vzájemném jednání.
2. Při vzájemném jednání budou smluvní strany vycházet z náležitostí kupní smlouvy, tak jak jsou upraveny občanským zákoníkem.

Článek VI.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... ..dne .........................

......................................................... ......................................... .............................................................
podpis budoucího kupujícího.......................................................... podpis budoucího prodávajícího

Vzor smlouvy o smlouvě budoucí - kupní ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor smlouvy o smlouvě budoucí - kupní ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde

středa 7. května 2008

Výpis z rejstříku trestů - vzor žádosti

Přidáváme vzor žádosti o výpis z rejstříku trestů.

Zde je návod jak postupovat při žádosti o výpis z rejstříku trestů, tak jak jej uvádí Ministerstvo spravedlnosti ČR:

Žádost o výpis z rejstříku trestů (dále jen „výpis“) lze podat na každém obecním úřadě, městském úřadě, úřadě města, v Praze obvodním úřadě nebo místním úřadě, v územně členěných statutárních městech na úřadě městského obvodu nebo úřadě městské části, který vede matriku.

Kolkový poplatek za výpis je 50,- Kč. Uvedené orgány poskytnou žadateli tiskopis žádosti a bezplatně ověří totožnost žadatele a správnost údajů uvedených v písemné žádosti. Po ověření žádost žadateli již nevracejí, ale zasílají ji Rejstříku trestů v Praze. Od podání žádosti asi do 2 - 3 týdnů obdrží žadatel výpis poštou na adrese, kterou si na žádosti vyznačil.

Více informací o podání žádosti o výpis z rejstříku trestů naleznete přímo na stránkách ministerstva.

Vzor žádosti o výpis z rejstříku trestů si můžete stáhnout ve formátu .pdf - zde

Dodatek ke smlouvě - vzor dodatku ke smlouvě

Přidáváme dodatek ke smlouvě. Pokud uzavřete s někým smlouvu a chcete ji z nějakého důvodu změnit, upřesnit, nebo rozšířit, jsou možné v zásadě dvě možnosti a to buď smlouvu zrušit / vypovědět, a nebo uzavřít ke smlouvě při společné vůli obou smluvních stran dodatek.

Důležité náležitosti, které by měl obsahovat každý dodatek ke smlouvě jsou zejména:

  • název smlouvy ke které se dodatek uzavírá
  • datum uzavření původní smlouvy
  • smluvní strany
  • obsah dodatku
  • závěrečné náležitosti (podpisy apod.)
Samotné vymezení obsahu dodatku a toho k jakým částem smlouvy se vztahuje je individuální záležitostí, která vychází z původní smlouvy a toho jak ji chceme měnit či doplňovat.

Zde přinášíme obecný vzor dodatku ke smlouvě.

Vzor dodatku ke smlouvě ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor dodatku ke smlouvě ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde


Dodatek ke smlouvě
.......... (název smlouvy) .........
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:
...................
...................
...................
dále jen „ ................ “,
a
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „ .............. “,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy ........................................... uzavřené mezi .................... a .................... dne ............................ (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V .................................... dne .........................

......................................................... .........................................................................................................
............podpis (kupujícího) ...................................................................... (podpis prodávajícího)

Vzor dodatku ke smlouvě ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor dodatku ke smlouvě ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde

úterý 6. května 2008

Smlouva o dílo - vzor smlouvy ke stažení zdarma

Další velmi častý vzor smlouvy, kterým je smlouva o dílo. Smlouvu o dílo upravuje občanský zákoník a podrobněji pak obchodní zákoník. Vzor smlouvy o dílo ke stažení je upravený podle obchodního zákoníku.

Povinné údaje náležitosti smlouvy o dílo jsou stanoveny v obchodním zákoníku, který si můžete stáhnout zde:

Obchodní zákoník ke stažení
Obchodní zákoník online

Smlouva o dílo je ke stažení zde:


Vzor smlouvy o dílo ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor smlouvy o dílo ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde


Smlouva o dílo
uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
1.
...údaje o objednateli................
...údaje o objednateli................
...údaje o objednateli................
dále jen „objednatel“,
a
2.
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „zhotovitel“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
Smlouvu o dílo
Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zhotovení ............................... (dále jen díla).
Specifikace díla: ...............................................................................................................................
Článek II.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době
od ........... do ..............
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v těchto etapách:
a) přípravné práce, které zahrnují:
................................................................... do ..............
b) hlavní stavba, která zahrnuje:
................................................................... do ..............
c) dokončovací práce, které zahrnují:
................................................................... do ..............
3. Zahájení díla je podmíněna předáním kompletní projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli, o čemž bude proveden záznam.
4. Pokud nebude projektová dokumentace předána objednatelem v dohodnutém termínu, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní o který se objednatel opozdí s předáním projektové dokumentace. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla.
5. Za pozdní předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli si strany dohodly smluvní pokutu ve výši .................
Článek III.
Cena za dílo
1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:
..................................... Kč bez DPH.
..................................... Kč DPH
celkem ......................... Kč
Článek IV.
Platební podmínky
1. Cena za provedení díla bude uhrazena ve třech splátkách a to následujícím způsobem:
První splátka ve výši ............. Kč bude uhrazena nejpozději do ............
Druhá splátka ve výši ............ Kč bude uhrazena nejpozději do ............
Třetí splátka ve výši ........... Kč bude uhrazena nejpozději do ...........
2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
3. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
4. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
5. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
Článek V.
Záruční doba
1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce ......... měsíců (roků).
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.
Článek VI.
Součinnost
1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:
.............................................................................
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
Článek VII.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... dne .........................

........................................................................................................................................................
....podpis zástupce objednatele ................................................... podpis zástupce zhotovitele


Vzor smlouvy o dílo ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor smlouvy o dílo ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde

středa 30. dubna 2008

Vzor potvrzení o výši příjmu

Formulář určený k použití pro potvrzení výše příjmu zaměstnance zaměstnavatelem. Nebo též nazvaný jen potvrzení příjmu nebo potvrzení o příjmu.

Vzor potvrzení o výši příjmu aktualizován pro rok 2011
Potvrzení výše příjmu potřebujete doložit k většině finančních půjček a nebo při vyřizování hypotéky. Drtivá většina společností a bank má na potvrzení o příjmu svůj speciální formulář, který vám poskytne. Pokud si nejste jisti co v takovém potvrzení o výši příjmu je můžete si zde stáhnou vzor.

Vzor potvrzení o výši příjmu lze použít i jako samostatný dokument, kdy po vás druhá strana potvrzení žádá, aniž by na to měla nějaký speciální formulář. Pokud přijdete za zaměstnavatelem s níže uvedeným vzorem, určitě uděláte vaší účetní větší radost, než kdybyste přišli s prázdnýma rukama.

Vzor potvrzení o výši příjmu si můžete stáhnout ve formátu .xls zde

pondělí 28. dubna 2008

Výpověď plné moci - vzor

Přidáváme výpověď plné moci ze strany zmocněného. Pokud potřebujete ukončit plnou moc, kterou jste podepsali na časově neomezenou dobu, je třeba podat výpověď takovéto plné moci. Plná moc, která je uzavřena na splnění určitého úkonu zaniká nejpozději jeho splněním.

Článek se vzorem generální plné moci ke stažení.

Vzor výpovědi plné moci ve formátu .doc ke stažení zde
Vzor výpovědi plné moci ve formátu .rtf ke stažení zdeVýpověď plné moci
Já .............................., datum narození .......................
bytem .................................,
tímto
VYPOVÍDÁM
plnou moc, udělenou mi dne ................ panem/paní ........................., narozeným/né dne .........................., bytem..............., v rozsahu zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat jménem pane/paní .................., činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.
Tato výpověď plné moci je platná dnem doručení.

V ..................... dne ....................

..................................
(Vaše jméno)

Vzor výpovědi plné moci ve formátu .doc ke stažení zde
Vzor výpovědi plné moci ve formátu .rtf ke stažení zde

úterý 22. dubna 2008

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek - ke stažení zdarma

Přidáváme aktuální vzor stanov společenství vlastníků jednotek dle nařízení vlády č. 371/2004 Sb. ve znění změny č. 151/2006 Sb.


Stanovy společenství vlastníků jednotek, nebo také stanovy vlastníků bytových jednotek nebo bytového družstva. To jsou jen nejčastější názvy pro tyto stanovy. Každý předseda domovního výboru by měl znát tyto vzorové stanovy, které vydala svým nařízením přímo Vláda ČR.

Zde je uvedené nařízení vlády, vzorové stanovy tvoří jeho přílohu:

371/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. května 2004,
kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
Změna: 151/2006 Sb.
Vláda nařizuje podle § 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb. :
§ 1
(1) Do doby schválení stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") nebo do doby, kdy schválené stanovy společenství nabudou účinnosti, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami společenství uvedenými v příloze k tomuto nařízení.
(2) Neobsahují-li stanovy společenství, schválené jeho shromážděním, některou z náležitostí uvedených v § 9 odst. 14 zákona o vlastnictví bytů , řídí se právní poměry společenství v těchto věcech příslušnými ustanoveními vzorových stanov uvedených v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Zrušuje se nařízení vlády č. 322/2000 Sb. , kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
JUDr. Němec v. r.
Přílohy: Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde

sobota 19. dubna 2008

Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor dohody ke stažení zdarna

Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru. Tato dohoda předpokládá vzájemnou shodu zaměstnavatele a zaměstnance na ukončení pracovního poměru.

Zákoník práce dohodu o ukončení pracovního poměru upravuje v § 49. Citujeme zákoník práce:


Dohoda

§ 49

(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.

(2) Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec.

(3) Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci.


Vzor dohody o rozvázání pracovního poměru ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Dohoda o rozvázání pracovního poměru

...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
dále jen „zaměstnavatel“,
a
...údaje o zaměstnanci................
...údaje o zaměstnanci................
...údaje o zaměstnanci................
dále jen „zaměstnanec“,

sjednávají tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na ukončení pracovního poměru dohodou ve smyslu ustanovení § 49 zákoníku práce. Pracovní poměr skončí ke dni .............. .
Obě strany tímto prohlašují, že s obsahem dohody o rozvázání pracovního poměru souhlasí.
Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno.

V ..................... dne ....................
..................................
Zaměstnanec

.................................
Zaměstnavatel
Vzor dohody o rozvázání pracovního poměru ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Jak podat výpověď z pracovního poměru

Zákoník práce v § 50 a § 51 stanoví obecná pravidla, kterými se řídí podání výpovědi ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Níže si můžete přečíst všechna důležitá ustanovení týkající se výpovědi dané zaměstnancem, jak jsou popsána v textu zákoníku práce.


Zákoník práce - výpověď

§ 50

(1) Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.

(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.

(3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

(4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.

(5) Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně.

§ 51

(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.

(2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2, § 54 písm. b) a § 63.


Nezapomeňte!
Při podání výpovědi je vždy třeba nechat si od zaměstnavatele potvrdit přijetí výpovědi. Jinak se může stát, že zaměstnavatel výpověď později zapře.


Vzory ke stažení:

Výpověď daná zaměstnancem
Aktuální zákoník práce

Výpověď daná zaměstnancem - vzor výpovědi ke stažení zdarma

Přidáváme vzor výpovědi z pracovního poměru podané zaměstnancem ke stažení zdarma. Pracovní poměr lze ukončit dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době.

Možnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem upravuje § 50 zákoníku práce. Výpověď daná zaměstnancem by měla mít níže uvedenou formu. Ne snad proto, že jiná forma výpovědi by nemusela být zaměstnavatelem akceptována, ale spíše proto, že níže uvedený vzor obsahuje všechny formální náležitosti které si výpověď daná zaměstnancem vyžaduje.


Vzor výpovědi podané zaměstnancem ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor výpovědi podané zaměstnancem ve formátu .rtf ke stažení zdarma zdeVýpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem

Zaměstnavatel (jméno a sídlo):
..............................
..............................
..............................

Věc: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Podle pracovní smlouvy ze dne ............ pracuji u Vaší společnosti se sídlem ................ v pobočce ................ na pozici ............ .
V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tímto podávám
výpověď
zvýše uvedeného pracovního vztahu. Tuto výpověď podávám bez uvedení důvodu s dvou měsíční výpovědní lhůtou ke dni ........ . Pracovní poměr tedy skončí dne .......... .

V ..................... dne ....................

..................................
Zaměstnanec

Tuto výpověď přijímám
V ..................... dne ....................

.................................
Zaměstnavatel
Vzor výpovědi podané zaměstnancem ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor výpovědi podané zaměstnancem ve formátu .rtf ke stažení zdarma
zde