čtvrtek 29. května 2008

Zástavní smlouva o zastavení pohledávky - vzor smlouvy zdarma

Přidáváme vzor zástavní smlouvy o zastavení pohledávky. Zástavní smlouva se využívá zejména při uspokojení pohledávek věřitelů.

Takzvaná zástava se používá v případě, že dlužník nemůže uspokojit pohledávku ze svého současného majetku, ale má vůči jiným osobám pohledávku, ze které lze jeho dluh uspokojit. Tedy se takový dluh přijme do zástavy (stane se zástavou) zástavní smlouvou.


Vzor zástavní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor zástavní smlouvy ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zdeZástavní smlouva o zastavení pohledávky
uzavřena v souladu s ustanovením § 599 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
Tomáš Jun, r. č. ............... , bytem ...............
a Radek Holan, r. č. ............... , bytem ...............
uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Zástavní smlouvu

Článek I.
Podle kupní smlouvy ze dne ............... má Tomáš Jun vůči Radku Holanovi pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši ...............Kč (slovy korun českých) splatnou do ...............

Článek II.
Podle smlouvy o půjčce ze dne ............... má Radek Holan pohledávku na vrácení půjčené částky ve výši ............... Kč (slovy korun českých) vůči Rudolfu Holému, bytem ............... , splatnou do ................

Článek III.
K zajištění pohledávky uvedené v článku I této smlouvy a jejího příslušenství se touto smlouvou zastavuje pohledávka uvedená pod článkem II této smlouvy.

Článek IV.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují vlastnoručními podpisy.

V ............... ..dne ...............

............................................. ............... ......... ..........................................
........ Tomáš Jun ................................................... Radek Holan

Vzor zástavní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor zástavní smlouvy ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde

sobota 24. května 2008

Směnka - vzor vlastní směnky

Směnku velmi podrobně upravuje zákon. Konkrétně je to Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový. Půjčování peněz na směnku je poměrně jednoduchý úkon, při kterém je ale třeba dát pozor na náležitosti směnky. Samotný zákon směnku upravuje také poněkud komplikovaněji než v případě jiných smluv či vzorů.

Povinné náležitosti vlastní směnky jsou upraveny v § 75 Zákona č. 191/1950 Sb.

Povinné náležitosti vlastní směnky:

1. Označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána
2. Bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu
3. Údaj splatnosti
4. Údaj místa, kde má být placeno
5. Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
6. Datum a místo vystavení směnky
7. Podpis výstavce


Vzor vlastní směnky ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor vlastní směnky ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde

pátek 16. května 2008

Smlouva o smlouvě budoucí kupní - vzor smlouvy ke stažení

Přidáváme vzor smlouvy o smlouvě budoucí. Tento vzor je upraven na uzavření budoucí kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami.

Smlouva o smlouvě budoucí umožňuje oběma stranám zajistit si jistou míru záruky, v podobě vzájemné dohody o společné vůli, uzavřít v budoucnu mezi sebou smlouvu. Tento typ smlouvy se využívá zejména v situaci, kdy jedna ze smluvních stan musí před uzavřením řádné smlouvy odstranit překážky, které brání oběma stranám v uzavření smlouvy.

Vzor smlouvy o smlouvě budoucí - kupní ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor smlouvy o smlouvě budoucí - kupní ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zdeSmlouva o budoucí smlouvě kupní
uzavřena v souladu s ustanovením § 50 a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
dále jen „budoucí kupující“,
a
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „budoucí prodávající“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o budoucí smlouvě kupní

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je smlouva mezi smluvními stranami o uzavření kupní smlouvy budoucí.

Článek II.
Dohoda stran o uzavření kupní smlouvy
1. Smluvní strany se tímto zavazují, že nejpozději do .......... mezi sebou uzavřou kupní smlouvu k předmětu koupě uvedeném níže (dále jen „Kupní smlouva“).
2. Předmětem kupní smlouvy bude .................
3. Kupní cena za předmět koupě bude ................... Kč (korun českých)

Článek III.
Podmínky uzavření kupní smlouvy
1. Podmínky uzavření kupní smlouvy jsou následující:
.......................................................................................

Článek IV.
Záloha kupní ceny
1. Budoucí kupující je povinen na základě této smlouvy zaplatit budoucímu prodávajícímu zálohu kupní ceny ve výši ................... Kč (korun českých), a to do ......................................... od uzavření této smlouvy.
2. V případě, že strany spolu neuzavřou z důvodů uvedených v článku 2 této smlouvy kupní smlouvu, je budoucí prodávající povinen vrátit budoucímu kupujícímu složenou zálohu a to do ............. dnů ode dne oznámení budoucího kupujícího o tom, že kupní smlouva nebude mezi stranami uzavřena.

Článek V.
Náležitosti budoucí kupní smlouvy
1. Náležitosti budoucí kupní smlouvy si smluvní strany dohodnou při vzájemném jednání.
2. Při vzájemném jednání budou smluvní strany vycházet z náležitostí kupní smlouvy, tak jak jsou upraveny občanským zákoníkem.

Článek VI.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... ..dne .........................

......................................................... ......................................... .............................................................
podpis budoucího kupujícího.......................................................... podpis budoucího prodávajícího

Vzor smlouvy o smlouvě budoucí - kupní ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor smlouvy o smlouvě budoucí - kupní ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde

středa 7. května 2008

Výpis z rejstříku trestů - vzor žádosti

Přidáváme vzor žádosti o výpis z rejstříku trestů.

Zde je návod jak postupovat při žádosti o výpis z rejstříku trestů, tak jak jej uvádí Ministerstvo spravedlnosti ČR:

Žádost o výpis z rejstříku trestů (dále jen „výpis“) lze podat na každém obecním úřadě, městském úřadě, úřadě města, v Praze obvodním úřadě nebo místním úřadě, v územně členěných statutárních městech na úřadě městského obvodu nebo úřadě městské části, který vede matriku.

Kolkový poplatek za výpis je 50,- Kč. Uvedené orgány poskytnou žadateli tiskopis žádosti a bezplatně ověří totožnost žadatele a správnost údajů uvedených v písemné žádosti. Po ověření žádost žadateli již nevracejí, ale zasílají ji Rejstříku trestů v Praze. Od podání žádosti asi do 2 - 3 týdnů obdrží žadatel výpis poštou na adrese, kterou si na žádosti vyznačil.

Více informací o podání žádosti o výpis z rejstříku trestů naleznete přímo na stránkách ministerstva.

Vzor žádosti o výpis z rejstříku trestů si můžete stáhnout ve formátu .pdf - zde

Dodatek ke smlouvě - vzor dodatku ke smlouvě

Přidáváme dodatek ke smlouvě. Pokud uzavřete s někým smlouvu a chcete ji z nějakého důvodu změnit, upřesnit, nebo rozšířit, jsou možné v zásadě dvě možnosti a to buď smlouvu zrušit / vypovědět, a nebo uzavřít ke smlouvě při společné vůli obou smluvních stran dodatek.

Důležité náležitosti, které by měl obsahovat každý dodatek ke smlouvě jsou zejména:

  • název smlouvy ke které se dodatek uzavírá
  • datum uzavření původní smlouvy
  • smluvní strany
  • obsah dodatku
  • závěrečné náležitosti (podpisy apod.)
Samotné vymezení obsahu dodatku a toho k jakým částem smlouvy se vztahuje je individuální záležitostí, která vychází z původní smlouvy a toho jak ji chceme měnit či doplňovat.

Zde přinášíme obecný vzor dodatku ke smlouvě.

Vzor dodatku ke smlouvě ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor dodatku ke smlouvě ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde


Dodatek ke smlouvě
.......... (název smlouvy) .........
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:
...................
...................
...................
dále jen „ ................ “,
a
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „ .............. “,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy ........................................... uzavřené mezi .................... a .................... dne ............................ (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V .................................... dne .........................

......................................................... .........................................................................................................
............podpis (kupujícího) ...................................................................... (podpis prodávajícího)

Vzor dodatku ke smlouvě ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor dodatku ke smlouvě ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde

úterý 6. května 2008

Smlouva o dílo - vzor smlouvy ke stažení zdarma

Další velmi častý vzor smlouvy, kterým je smlouva o dílo. Smlouvu o dílo upravuje občanský zákoník a podrobněji pak obchodní zákoník. Vzor smlouvy o dílo ke stažení je upravený podle obchodního zákoníku.

Povinné údaje náležitosti smlouvy o dílo jsou stanoveny v obchodním zákoníku, který si můžete stáhnout zde:

Obchodní zákoník ke stažení
Obchodní zákoník online

Smlouva o dílo je ke stažení zde:


Vzor smlouvy o dílo ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor smlouvy o dílo ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde


Smlouva o dílo
uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
1.
...údaje o objednateli................
...údaje o objednateli................
...údaje o objednateli................
dále jen „objednatel“,
a
2.
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „zhotovitel“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
Smlouvu o dílo
Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zhotovení ............................... (dále jen díla).
Specifikace díla: ...............................................................................................................................
Článek II.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době
od ........... do ..............
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v těchto etapách:
a) přípravné práce, které zahrnují:
................................................................... do ..............
b) hlavní stavba, která zahrnuje:
................................................................... do ..............
c) dokončovací práce, které zahrnují:
................................................................... do ..............
3. Zahájení díla je podmíněna předáním kompletní projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli, o čemž bude proveden záznam.
4. Pokud nebude projektová dokumentace předána objednatelem v dohodnutém termínu, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní o který se objednatel opozdí s předáním projektové dokumentace. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla.
5. Za pozdní předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli si strany dohodly smluvní pokutu ve výši .................
Článek III.
Cena za dílo
1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:
..................................... Kč bez DPH.
..................................... Kč DPH
celkem ......................... Kč
Článek IV.
Platební podmínky
1. Cena za provedení díla bude uhrazena ve třech splátkách a to následujícím způsobem:
První splátka ve výši ............. Kč bude uhrazena nejpozději do ............
Druhá splátka ve výši ............ Kč bude uhrazena nejpozději do ............
Třetí splátka ve výši ........... Kč bude uhrazena nejpozději do ...........
2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
3. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
4. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
5. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
Článek V.
Záruční doba
1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce ......... měsíců (roků).
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.
Článek VI.
Součinnost
1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:
.............................................................................
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
Článek VII.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... dne .........................

........................................................................................................................................................
....podpis zástupce objednatele ................................................... podpis zástupce zhotovitele


Vzor smlouvy o dílo ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor smlouvy o dílo ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde