neděle 3. února 2008

Pracovní smlouva - vzor smlouvy zdarma

Pracovní smlouva je nejobvyklejší typ smlouvy, který se používá v pracovně právních vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva musí být vždy písemná. Povinnost uzavření písemné pracovní smlouvy je vždy na zaměstnavateli.

Pracovní smlouva musí obsahovat náležitosti stanovené zákoníkem práce (aktuální znění zákoníku práce), kterými jsou:

• druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat
• místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána
• den nástupu do práce

Další důležité ustanovení zákoníku práce, které se týká uzavírání pracovní smlouvy.

(1) Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do1 měsíce od vzniku pracovního poměru a to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí obsahovat

a) Jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,

b) bližší označení druhu a místa výkonu práce,

c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,

d) údaj o výpovědních dobách,

e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,

f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,

g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení účastníků těchto kolektivních smluv.

(2) Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, je povinen jej předem informovat o předpokládané době trvání tohoto vyslání a o měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat.

(3) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c), d) a e) a v odstavci 2, týkající se měny, ve které bude zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat, mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis.

(4) Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu kratší než 1 měsíc.

(5) Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.

Pracovní smlouva může obsahovat i další ujednání pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nad rámec povinných údajů. Taková ustanovení ale nesmějí být v rozporu se zákoníkem práce ani jinými právními předpisy.

Vzor pracovní smlouvy, který si můžete stáhnout níže, je obecnou pracovní smlouvou, kterou je možné použít univerzálně.

Vzor Pracovní smlouvy zdarma k použití (smlouvu celou označte a zkopírujte pomocí klávesy Ctrl+C a vložte pomocí klávesy Ctrl+V do nového dokumentu ve Wordu, nebo použijte odkaz ke stažení smlouvy):

Vzor pracovní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Pracovní smlouva
uzavřena v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
dále jen „zaměstnavatel“,
a
pan/í .............................................
r.č. ................................................
trvalé bydliště ...........................................
dále jen „zaměstnanec“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
Pracovní smlouvu
Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.

Článek II.
Vznik pracovního poměru
1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce:
.................................... (dále jen práce)
2. Zaměstnanec nastoupí do práce dne ............., přičemž den nástupu zaměstnance do práce se považuje za den vzniku pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
3. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou/neurčitou
4. Zaměstnavatel se zaměstnancem sjednává zkušební dobu v délce 3 měsíců

Článek III.
Druh práce
1. Zaměstnanec bude pracovat na pracovní pozici / ve funkci ...............

Článek IV.
Místo výkonu práce
1. Místem výkonu práce je .............

Článek V.
Pracovní doba
1. Doba výkonu práce (dále jen „pracovní doba“) je stanovena v rozsahu 40 hodin týdně.
2. O rozvržení pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel.

Článek IV.
Mzda
1. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží mzda ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou jednu (1) hodinu vykonané práce.
2. Mzda za řádně vykonanou práci pro zaměstnavatele, je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele.

Článek V.
Další ujednání
Zde si zaměstnavatel se zaměstnancem může například sjednat dobu odpočinku – nárok na dovolenou a další ujednání nad rámec povinných náležitostí stanovených zákoníkem práce.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.
2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.
4. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... dne .........................

............................................................................................................ .............................................................
................podpis zaměstnance.............................................................................. podpis zaměstnavatele


Vzor pracovní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

táto smlouva je velmi dobrá přehledna..děkuji

Martin Marek řekl(a)...

Děkuji za pochvalu jsem rád, že Vás tento vzor pracovní smlouvy potěšil :-)

Unknown řekl(a)...

Dobrý den! Bylo by možné uvést případný vzor smlouvy o vykonané práci, či-li brigádě? Už téměř 2 měsíce takto pracuji a mám se zaměstnavatelem ústní dohodu a zatím jsme nezrealizovaly tu písemnou. Je férový a platí mi to, načem hsme se dohodly, ale chce to také zanést do účetnictví. Sám nikdy žádné zaměstnance neměl, jen lidi na ŽL, což čeká i mě, jakmile mi dají nový OP, ale tu dobu do této doby chceme pokrýt nějakou smlouvou. I když píšu o brigádní činnosti, tak jsem u něho vytížen jako normální zaměstnanec s 8h denní prac.dobou, ale ta je flexibilní. Nakonec mě neplatí ani tak od času jako spíše od práce. Neřekl bych, že je to úkolová mzda, jen jde o to, že mi zadá práci s tím, že ji chce mít např. za 2dny hotovou a jestli mu ji udělám ještě tentýž den, tak je mu úplně jedno co budu dělat ten 2.den. Zaplatí mi ho tak i tak. Děkuji za Vaši odpověď.

Unknown řekl(a)...

Vše si platím sám a tak by mě zajímalo, jaký typ smlouvy by tomuto nejvíce odpovídal. Děkuji!

Martin Marek řekl(a)...

Dobrý den. Asi bych Vám doporučil dohodu o pracovní činnosti. Samozřejmě by bylo možné to řešit dohodou o provedení práce, ale ta je limitována 150 odpracovanými hodinami. Oněch 150 pracovních hodin se často obchází tím, že zaměstnavatel místo 50 odpracovaných hodin napíše např hodin 5 a zaplatí Vám 50 hodin. Ne že bych Vám to ovšem doporučoval, ale je to běžné.

Jak píšete ve Vašem případě, kdy dostáváte vždy zadanou práci, tak bych použil dohodu o pracovní činnosti. Má stejné atributy jako dohoda o provedení práce, jen tam není limit 150 odpracovaných hodin.

Dohodu o pracovní činnosti najdete zde: http://smlouvyzdarma.blogspot.com/2008/06/dohoda-o-pracovni-cinnosti-vzor-ke.html

Anonymní řekl(a)...

Chtěla jem se zeptat,co já všechno musím doložit budoucímu zaměstnavateli,aby vytvořil smlouvu.Jako je občanka,výpis z TR nebo...co všechno on ode mě bude vyžadovat.Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den.Rád bych se zeptal,dělám ve dvousměnném provozu 8 hodin denně pondělí až pátek.Zaměstnavatel přišel s tím,že musíme všichni být na pracovišti o 15 minut dříve např.13:45 do 22:00.Je to možné?

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,chtěl bych se Vás zeptat,pracuji ve dvousměnném provozu pondělí až pátek denně osm hodin.A zaměstnavatel chce abych o patnáct minut nastoupil do práce dříve např.13:45h -22h.Může to po mně chtít?