úterý 24. června 2008

Kupní smlouva na nemovitost - vzor zdarma ke stažení

Přidáváme další velmi častý vzor smlouvy a to vzor kupní smlouvy na nemovitost.

Při podepisování kupní smlouvy na nemovitost je velmi důležité uvést pravdivé údaje ze zápisu nemovitosti na Katastrálním úřadě. Kupující si může vlastnictví, které v kupní smlouvě prodávající uvádí, ověřit před podpisem smlouvy na internetu.

Tento vzor kupní smlouvy lze použít taktéž jako smlouvu o prodeji nemovitosti.


Vzor kupní smlouvy na nemovitost ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem
uzavřena v souladu s ustanovením § 588 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany:

...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................

...údaje o prodávajícím................


dále jen „prodávající“,

a

...údaje o kupujícím................
...údaje o kupujícím................

...údaje o kupujícím................


dále jen „kupující“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Kupní smlouvu

Článek I.
Prodávající má na základě kupní smlouvy ze dne ........., jejíž vklad do katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v .............. ze dne 30. 10. 1995 č.j. ......

(Podrobnosti specifikace ze zápisu v katastru nemovitostí)

ve svém vlastnictví.

Článek II.
Prodávající prodává nemovitost uvedenou v článku I se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ............. Kč (slovy) kupujícímu, který tuto nemovitost za tuto cenu kupuje.

Článek III.
Kupní cenu uvedenou v článku II této smlouvy zaplatil kupující prodávajícímu před podepsáním této smlouvy, prodávající tuto skutečnost potvrzuje.

Článek IV.
Prodávající prohlašuje, že k převáděné nemovitosti se nevážou dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti. Prodávající seznámil kupujícího s pravdivým a skutečným stavem nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy.

Článek V.
Kupující nabude vlastnictví k převáděné nemovitosti zápisem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pracoviště ..............

Článek VI.
Na základě této smlouvy lze vklad do katastru zapsat na listu vlastnictví č. .............. pro katastrální území ................ u Katastrálního úřadu pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ................

t a k t o :

V části ALV:
(jméno a přímení, rodné číslo kupujícího)
Ostatní části beze změny.


Článek VII.
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.V .................................... dne .........................
......................................................................................... .............................................................
...........podpis kupujícího ...............................................................podpis prodávajícího

Vzor kupní smlouvy na nemovitost ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Žádné komentáře: