sobota 9. srpna 2008

Smlouva o postoupení pohledávky (závazku)

Postoupení pohledávky, závazku - smlouva o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky je smlouva mez dvěma soukromými subjekty. Smlouva o postoupení pohledávky (závazku) má několik pravidel.

Smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. K postoupení pohledávky může dojít i bez souhlasu dlužníka. Postupitel je však povinen oznámit mu postoupení pohledávky bez zbytečného odkladu. Dokud dlužníkovi není postoupení pohledávky oznámeno nebo dokud mu postupník postoupení pohledávky neprokáže, zprostí se dlužník závazku plněním postupiteli.

Smlouva o postoupení pohledávky, vzor smlouvy ve formátu .doc ke stažení - smlouva o postoupení pohledávky
Smlouva o postoupení pohledávky, vzor smlouvy ve formátu .rtf ke stažení - smlouva o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky
uzavřená podle § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

paní Andrea Nováková
r.č. ................................................
bytem ...........................................

a

pan Jaroslav Novák
r.č. ................................................
bytem ...........................................

dále jen „účastníci“
uzavřeli na základě vzájemné shody tuto


smlouvu o postoupení pohledávky

Článek I.
Podle kupní smlouvy ze dne 1.8.2008 má Andrea Nováková vůči Tomáši Holému, bytem .............. pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 25 000 Kč (slovy dvacetpěttisíc korun českých) splatnou do 31.8.2008.

Článek II.
Ke dni podpisu této smlouvy postupuje Andrea Nováková svoji výše uvedenou pohledávku Jaroslavu Novákovi.

Článek III.
Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


V .................................... dne .........................


.......................................................................................................................................
Andrea Nováková ........................................................................Jaroslav Novák

Smlouva o postoupení pohledávky, vzor smlouvy ve formátu .doc ke stažení - smlouva o postoupení pohledávky
Smlouva o postoupení pohledávky, vzor smlouvy ve formátu .rtf ke stažení - smlouva o postoupení pohledávky

Žádné komentáře: