sobota 2. srpna 2008

Smlouva o reklamě, reklama smlouva, reklama na web

Smlouva o reklamě, vzor smlouva o reklamě, smlouva o reklamě na internetových stránkách

Smlouva o reklamě je dalším vzorem smlouvy připravené k použití. Tento vzor smlouvy o reklamě se týká reklamy na internetových stránkách, konkrétně reklamy v podobě odkazu na internetové stránky jiného subjektu. Vzor smlouvy o reklamě je možné rozšířit i na umístění konkrétního odkazu v podobě banneru nebo obrázku.

Jen pro informaci pro výdělků chtivé majitele webových stránek doávám, že částk za umístění odkazu na webové stránky je pouze ilustrační. kolik by stála reklam (odkaz na konkrétních webových stránkách se odvíjí zejména od návštěvnosti stránek.

Vzor smlouvy o reklamě ve formátu .doc ke stažení zde - smlouva o reklamě
Vzor smlouvy o reklamě ve formátu .rtf ke stažení zde - smlouva o reklamě


Smlouva o reklamě


Čl. I
Smluvní strany
se sídlem:
IČO:
zastoupený:

( dále jen " objednatel " )
a

se sídlem:
IČO:
zastoupené:

(dále jen " poskytovatel ")

uzavírají následující
smlouvu o reklamě

Čl. II
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je umístění reklamy objednatele na webových stránkách poskytovatele.

Čl. III
Závazky smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje umístit na vlastní webové stránky ................. odkaz na webové stránky objednatele ................. tak, aby byl odkaz zobrazen na všech stránkách a to nejpozději do 31. 7. 2008.
2. Poskytovatel se zavazuje ponechat na svých stránkách odkaz na webové stránky objednatele do 31. 7. 2009.
3. Poskytovatel se zavazuje v případě neočekávané události neprodleně odstranit závady bránící zobrazení odkazu na stránky objednatele na stránkách poskytovatele.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout za umístění odkazu poskytovateli jednorázově odměnu ve výši 7500,- Kč a to nejdéle do 31. 7. 2008 na účet č. .................

Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.


V .................................... .....dne .........................

......................................................... .......................................................................................................
podpis objednatele................................................................................. podpis poskytovatele

Vzor smlouvy o reklamě ve formátu .doc ke stažení zde - smlouva o reklamě

Vzor smlouvy o reklamě ve formátu .rtf ke stažení zde - smlouva o reklamě

Žádné komentáře: