středa 19. prosince 2007

Darovací smlouva - vzor smlouvy zdarma

Darovací smlouva je častým právním dokumentem který se může objevit ve vašem daňovém přiznání, nebo daňovém přiznání vaší firmy. Zde přinášíme jednoduchý vzor Darovací smlouvy, který lze použít především při finančním daru a to jak obdarovaným tak dárcem.

S těmito typy darovacích smluv se setkáme při charitativních projektech nebo při darech občanským sdružením, nadacím a dobročinným fondům. Více k darovacím smlouvám v brzkém komentáři.

Vzor Dohody o provedení práce zdarma k použití (smlouvu celou označte a zkopírujte pomocí klávesy Ctrl+C a vložte pomocí klávesy Ctrl+V do nového dokumentu ve Wordu, nebo použijte odkaz ke stažení smlouvy):

Darovací smlouva ke stažení zdarma zde


Darovací smlouva
uzavřena v souladu s ustanovením § 628 a následujících ustanovení zákona č.40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
...údaje o dárci................
...údaje o dárci................
...údaje o dárci................
dále jen „dárce“,
a
...údaje o obdarovaném................
...údaje o obdarovaném................
...údaje o obdarovaném................
dále jen „obdarovaný“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
darovací smlouvu
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je dar ........................(zde může být specifikován i materiální dar) v celkové hodnotě ...........,- Kč.
2. Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany se zavazují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V .................................... dne .........................

.......................................................................................................................................................
............podpis dárce...........................................................................podpis obdarovaného

Darovací smlouva ke stažení zdarma zde

Žádné komentáře: