úterý 18. prosince 2007

Dohoda o provedení práce - vzor smlouvy zdarma

Dohoda o provedení práce je jedním z nejčastějších uzavření pracovního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Níže uvedený vzor ocení zejména zaměstnavatelé a studenti, kteří velmi často podepisují dohodu o provedení práce při sjednávání brigády.

Zákonný rámec dohody o provedení práce vychází z ustanoveních zákoníku práce. Smluvní strany si však mohou část podmínek dohodnout mezi sebou, ale pouze nad rámec zákoníku práce nikoli však v rozporu sním. Pokud by uzavřená dohoda o provedení práce obsahovala ustanovení, která jsou se zákoníkem práce v rozporu, byla by taková ustanovení neplatná a použil by se zákoník práce. Více o podrobnostech sjednávání dohod o provedení práce v příštím postu.


Vzor Dohody o provedení práce zdarma k použití (smlouvu celou označte a zkopírujte pomocí klávesy Ctrl+C a vložte pomocí klávesy Ctrl+V do nového dokumentu ve Wordu, nebo použijte odkaz ke stažení smlouvy):

Dohoda o provedení práce ke stažení zdarma zde


Dohoda o provedení práce
uzavřena v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
dále jen „zaměstnavatel“,
a
pan/í .............................................
r.č. ................................................
bytem ...........................................
dále jen „zaměstnanec“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
Dohodu o provedení práce

Článek I.
Druh práce
Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje řádně a svědomitě vykonat pro zaměstnavatele práci spočívající v ................... (dále jen „práce“).

Článek II.
Místo a doba výkon práce
1. Místem výkonu práce je .............
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu .............

Článek III.
Rozsah výkonu práce
1. Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat nepravidelně. Zaměstnanec se dostaví do místa výkonu práce vždy po předchozí dohodě se zaměstnavatelem.
2. Pracovní činnost specifikovanou v článku I. této dohody bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat v dohodnutých dnech od ....... do ........ hod.
3. Rozsah výkonu práce dle této dohody nepřekročí 150 hodin za kalendářní rok.

Článek IV.
Odměna za vykonanou práci
1. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou jednu (1) hodinu vykonané práce.
2. Odměna za řádně vykonanou a předanou práci zaměstnavateli, je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele.
3. Zaměstnavatel provede z odměny srážky ze mzdy, zejména zálohu na daň z příjmu fyzických osob.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.
2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.
4. Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
5. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... dne .........................

......................................................... ..............................................................................................................
..........podpis zaměstnance .................................................................................podpis zaměstnavatele


Dohoda o provedení práce ke stažení zdarma zde

115 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Chtěla bych se zeptat jestli zaměstnavatel zaplatí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění a jestli je odvede i zaměstnanec jako srážku ze mzdy? děkuji za odpověď

Martin Marek řekl(a)...

Zaměstnavatel sociální ani zdravotní pojištění za zaměstnance neodvádí a ani zaměstnanec jej neplatí. Proto je dohoda o provedení práce tak výhodná pro obě strany. Zaměstnanec platí pouze srážkovou daň (do 5000,- Kč za měsíc) a nebo zálohovou daň (nad 5000,- Kč za měsíc), které jsou nižší než souhrn daní v pracovním poměru. Samozřejmě jsou zde další výhody záleží například na tom zda je zaměstnán student, nezaměstnaný apod. Pokud by vás zajímal konkrétní případ, napište :-)

Anonymní řekl(a)...

Chtěla bych se zeptat, jak by to bylo v případě, že bych na dohodu zaměstnala OSVČ.

Martin Marek řekl(a)...

Otázka již spíše pro účetní, či daňového poradce.

Obecně se domnívám, že zaměstnat na dohodu o provedení práce OSVČ nelze. OSVČ vám vystaví fakturu za provedenou práci a vy ji zaplatíte. Pro vás je to de facto nákup služby a pro OSVČ příjem, který musí zdanit. Ono zdanění je již pouze a jen na OSVČ a ne na vás, jako zaměstnavateli.

Sociální a zdravotní neplatíte u DPP v žádném případě - to je ta výhoda pro obě strany, která se v případě OSVČ nemění.

Pokud chcete mít jistotu obraťte se na již zmíněné finanční pracovníky :-)

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane Marku,chtěla bych se zeptat co je přesně srážková daň,jak vysoká to je částka,když mám sjednanou dohodu o provedení práce na úklid za odměnu 2.150,-Kč za měsíc.Komu a jakou formou se tato daň platí.
Děkuji Petra

Martin Marek řekl(a)...

Zdravím Vás! Tohle je pro studenta práv už moc "účetní" problém, ale sehnal jsem někoho kdo Vám odpoví. Tak snad během víkendu tu naleznete konkrétní odpověď.

Anonymní řekl(a)...

Vážená paní Petro,
srážková daň je zvláštní sazbou daně, která se uplatňuje srážkou u zdroje z příjmů se samostatným daňovým základem. Tato srážka je definitivní a na rozdíl od zálohové daně se nemůže uplatnit při ročním zůčtování daně.

Srážková daň je u DPP od 1.1.2008 stanovena ve výši 15% superhrubé mzdy. Domnívám se, že při tomto způsobu zdanění příjmů nemůžete uplatňovat žádné nároky na slevy. Pokud ovšem podepíšete u zaměstnavatele prohlášení poplatníka daně (jedná se o známý růžový formulář, které je však možno podepsat pouze u jednoho zaměstnavale v době platnosti pracovněprávního vztahu), podléhá tento příjem dani zálohové, a tak můžete požádat o roční zůčtování daně a uplatnit různé druhy slev na dani.

Z dohody o provedení práce se neplatí odvody za sociální a zdravotní pojištění, pouze je poskytovatel příjmu (zaměstnavatel) povinen uhradit daň z příjmu finančnímu úřadu.

Ve Vašem případě bude hrubá mzda 2.150 Kč snížena o 15% a Vaše čistá mzda bude činit 1.827 Kč. O zaplacení daně se postará zaměstnavatel.

Anonymní řekl(a)...

Mám dotaz k Vaší odpovědi ze dne 20.5.2008. Částkou 5000,- Kč za měsíc myslíte výši příjmu nebo výši daňě ? Pokud by to byla výše příjmu, pak by se v mém případě zřejmě jednalo o zálohu na daň. Naskytla se mi možnost přivýdělku touto formou a pokud by to bylo možné, chtěla bych si následně i u této daně uplatnit za tento rok možné odpočty. Můj příjem by činil 7000 až 9000 Kč měsíčně po dobu 4-5 mesíců. Je to ovšem u jiného zaměstnavatele než u kterého mám podepsaný "růžový" formulář. Děkuji za odpověď.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, specializuji se na výuku jazyků. V současné době bych ráda sepsala smlouvu o provedení práce s novou lektorkou. Chci se zeptat, zda se tato smlouva uvádí pro ni např. na konci období do daňového přiznání, protože podniká, ale v jiném oboru? A dále bych chtěla vědět, jaká je aktuální výše daně, kterou musím z této smlouvy odvést? Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Dobry den, chtel bych se zeptat, co se stane mne jako studentovi, pokud prekrocim hranici 150 odpracovanych hodin u DPP? Dekuji Jan

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je možné tuto dohodu uzavřít i se zahraníčním zaměstnavatelem a jakým způsobem a . Práce by spočvala v hledání a zpracovávání výhodných nabídek u n ás v ČR . konkrétně se jedná o německo...díky za

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 12.6.:

Částka 5000,- Kč je výše příjmu. Vrácení daně by jste uplatňovala v daňovém (jediném) přiznání.

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 25.6.:

Ano příjem je nutný uvést v daňovém přiznání na konci roku (resp. zpětně. Aktuální výše daně z dohody o provedení práce je 15%.

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 30.6.:

Pokud jako student překročíte 150 odpracovaných hodin na jednu dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, budete muset uzavřít dohodu o pracovní činnosti - pokud budete chtít pracovat i nadále u stejného zaměstnavatele. Dohodu o provedení práce lze u jednoho zaměstnavatele uzavřít pouze na max. 150 hodin práce u v jednom kalendářním roce.

Více o Dohodě o pracovní činnosti zde: Dohoda o pracovní činnosti

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 6.7.:

Domnívám se, že uzavření DPP s zahraničním zaměstnavatelem by neměl být problém, ovšem pouze pokud v ČR podniká nebo má živnost. Jinak podle mého názoru není oprávněný zaměstnávat jiné osoby. Poku by šlo o čistě "zahraniční subjekt" se sídlem i místem podnikání v zahraničí, bylo by možné uzavřít dohodu dle práva země místa podnikání zahraničního subjektu a být do ČR "vyslán" na pracovní cestu.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jaké že to má výhody student na dohodě o provedení práce.Jaké daně za něj odvede zaměstnavatel?Víc jak 5000kč měsíčně nevydělá a 150hodin na rok mu stačí.Potvrzení o studiu dodá.Myslím,že má nějaké úlevy ne?Také by mě zajímalo,jestli se vyúčtování může provést až na konci roku.
Děkuji HANKA

Anonymní řekl(a)...

Ahojky, jsem studentka, uzavřela jsem smlouvu DPP. Mám 60kč hrubého na hodinu a chci s zepta , je-li pravda, že po vyspání ´´růžového formuléře,, budu mít 60kč čistého na hodinu. Potvrzení o studiu jsem přdložila. Děkujiza odpověď:)

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 11 a 13.7.:

Ano pokud jste student, vypíšete růžový papír (prohlášení poplatníka daně) a vaše mzda nepřesáhne cca 16 000,- Kč za měsíc tak z ní žádnou daň neplatíte. Pokud nejste student "nedaněná" částka je nižší cca 13 800,- Kč - samozřejmě za předpokladu, že opět vypíšete růžový papír.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, chci se zeptat, jako zaměstnavatel NNO jsem zajistil školení pro zaměstance v rozsahu 2 hodin za 600 Kč s osobou, která není náš zaměstnanec, ani nemá živnostenský list. Jakou formou smlouvy s touto osobou mám nejlépe uzavřít? Jestli práve dohodou o provedení práce či dohoda o díle, či jinou možností? A jaké z mi z toho dále vyplývají povinnosti? Původně jsem se domníval, že uzavřeme DPP, ale po přečtení příspěvku, že jako zaměstnavatel mám odvést ještě daň, mě překvapila. Děkuji za odpověď.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
jsem vedená na úřadu práce právě 6 měsíců. Chci si přivydělat jako brigádník. Jaké musím splňovat podmínky, aby mi bylo státem dále placeno zdravotní a sociální pojištění? Je nejvhodnější Dohoda o provedení práce? Pavla

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 17.7.:

Nejlepší je pro vás v tomto případě uzavřít se školitelem DPP na oněch 600 Kč/h. Daň jako zaměstnavatel v případě dohody o provedení práce neplatíte za zaměstnance žádnou. Zdanění příjmu je v případě DPP pouze a jen na zaměstnanci.

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k druhému (22:55) dotazu z 17.7.:

Zde záleží na vašem věku (u výše podpory) a součinnosti s ÚP (vyřazení z evidence = povinnost platit zdravotní pojištění). Doporučil bych vám DPP, je daňově nejvýhodnější a pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti je možné si na DPP přivydělat až 4000 Kč/měsíc, aniž by jste o podporu přišla. Pro více informací doporučuji velmi podrobné a srozumitelné informace zde: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat,jak je to s touto dohodou o provedení práce,když sem student.Co všechno musím předložit zaměstnavateli za doklady?-říkal mi,že mohu dostat větší mzdu díky nějakým úlevám na DzP.Mohli byste mi prosím objasnit,jak je to tedy v mém případě?-co vše musím doložit a co musí platit zaměstnavatel?Děkuji za odpověď.

Anonymní řekl(a)...

Rád bych se zeptal, jestli se jako OSVČ musím přihlásit i jako zaměstnavatel pro zaměstnání jedné osoby na DPP. Děkuji za odpověď

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 24. červenec 2008 18:27:

Jako student musíte zaměstnavateli předložit potvrzení o studiu a podepsat růžový papír (prohlášení poplatníka daně). Pak pokud vaše mzda nepřesáhne cca 16 000,-/měsíc tak žádnou daň při dohodě o provedení práce neplatíte. Pro jednoho zaměstnavatele můžete na DPP pracovat max 150 hodin ročně.

Zaměstnavatel z DPP za zaměstnance (i studenta) nic vyjma jeho mzdy neplatí - žádnou daň.

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 24. červenec 2008 18:50:

Ano měl by jste nahlásit i pouze jediného zaměstnance na DPP. Výši daňových odvodů vám sdělí finanční úřad či poradce.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, chtěl bych se zeptat,chci zaměstnat na DPP studenta, kolik může být jeho nejvyšší příjem.

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 27. července 2008:

Nejvyšší příjem u studenta na DPP není omezen. Omezení platí pouze pro počet odpracovaných hodin (max 150 hodin pro jednoho zaměstnavatele za rok). Relevantní v případě výše příjmu studenta je pouze oněch 16 000 za měsíc (kvůli povinnosti studenta platit daň při překročení 16 tis./měs.- viz výše).
Jediné omezení, které mě u výše odměny při DPP napadá, je to co uzná finanční úřad. Tedy co nebude finančnímu úřadu podezřelé, o čem se nebude domnívat, že jde o snahu nějak "schovat" peníze jeho kontrole či obejít zákon. Nevím jaká by to musela být částka. 100/200 000,- na jednu dohodu? Jak by, ale prokazoval porušení zákona a jakého nevím :-)

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,jsem (zatim)v plném ID + ZPS a mám nabídku práce (výpomoc u soukromníka cca 20 hod.týdně) ve svém oboru na zkrácenou prac.dobu. Musí zaměstnavatel někam hlásit že zaměstnává osobu se ZPS a ID? Kdo a kam bude odvádět daně? Je vhodnější uzavřít smlouvu o prac.poměru nebo dohodu o provedení práce(prac.činnosti)? Na sociálce mi bylo naznačeno, že v případě že budu pracovat mi ID odeberou. Děkuji za odpověď.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, založili jsme jezdecký klub, dochází nám trenérka a já zvažuju zda sní podepsat dohodu o provedení práce. Odtrénuje ročně zhruba 192hodin ročně což činí 38 400kč. Chceme najít možnost, aby se nemuselo za ni plati soc a zdrav.poj. Můžete mi poradit, jak by to šlo udělat? předem děkuji

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat,jsem student, mám uzavřenou DPP na 150h, a můj výdělek hrubé mzdy za měsíc by byl 5600kč.Zaměstvatel mi strhne 20% jako zálohovou mzdu, kterou na konci roku mohu dostat zpět? ikdyž jsem nepodepsal onen růževý papír. děkuji

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 31. července 2008:

Nevím jestli moje odpověď bud pro vás vyčerpávající, ale zkusím to :-)

Nárok na plný invalidní důchod má podle zákona o důchodovém pojištění (Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) mimo jiné ten kdo:

"Plně invalidní je občan, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek."

Tedy jak plyne z výše uvedených podmínek zákona pro plně invalidní důchod nesměl by jste při dohodě o provedení práce porušit zejména toto ustanovení:
1. Vydělat si maximálně 43% průměrné mzdy na této pozici a odpracovat maximálně 43% času plného úvazku

Nabídku o které píšete by bylo třeba upravit tak, aby to nebylo 50% procent úvazku (20 hodin týdně), ale jen 43% úvazku. Další možností je požádat o částečný invalidní důchod, pak byste mohl pracovat až 72% úvazku.

Zaměstnavatel by měl nahlásit, že zaměstnává osobu ZTP. Je to pro něj daňově výhodnější, takže by byl sám proti sobě. V případě DPP byste vy, ani zaměstnavatel daně neplatil za podmínky, že podepíšete "růžový papír" a vyděláte si méně než 13 800,- Kč za měsíc (nedaněná částka u DPP v případě podepsání růžového papíru). Více výše.

Můj osobní názor je, že pokud se jedná, jak píšete, o práci ve vašem oboru určitě bych o tu práci usiloval. Mohla by to být pro vás příjemná změna :-)

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den
Pracuji jako normální zaměstnanec a přitom občas dělám náhodně pro různé lidi kterým bych potřeboval svoji činnost nějak fakturovat. Jde o činnost do 150 hodin za rok, a jde o cca 12 tis. za měsíc, ale není pravidelná takže pár měsíců nic a pak třeba dva měsíce za sebou. Nejvhodnější se mi k tomuto zdála DPP, ale našel jsem tu že pak daň platí zaměstnavatel což se mi nehodí, potřeboval bych si ji platit sám a různé zaměstnavatele daněmi nezatěžovat. Navíc mi moc není jasný rozdíl mezi srážkovou a zálohovou daní, ideální by bylo kdybych mohl daň přiznávat jednou ročně, ne každý měsíc nějak zvlášť .. můžete mi v tomto prosím poradit?

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 1. srpna 2008:

Dobrý den. Dohoda o provedení práce je možná pouze na 150 hodin ročně pro jednoho zaměstnavatele. Doporučil bych tedy počet hodin a práci lépe uzpůsobit a rozložit, například navýšením mzdy a zkrácením počtu hodin. Pokud to není možné volil bych cestu živnostenského listu trenérky. Zdravotní ani sociální byste za trenérku neplatila, pouze hodinovou mzdu. Sociální a zdravotní by platila trenérka sama, což v případě částky o které píšete by nebylo nijak veliké, navíc pro první rok OSVČ je daňové zvýhodnění. Jiné legální cesty cesty bez vaší povinnosti platit sociální a zdravotní nevidím.

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 3. srpna 2008 (10:41):

Dobrý den. Zaměstnavatel by vám jako studentovi měl strhnout pouze 15% a to opravdu jen tehdy, když mu nepodepíšete onen růžový papír (prohlášení poplatníka daně). O vrácení této daně můžete požádat do 31.3.2009 spolu s přiznání o dani z příjmu. Jiný způsob vrácení této daně není. Pokud jste nepřekročil nezdanitelnou částku příjmů za rok 2009 (tuším že stále je 38.040 Kč ročně na poplatníka), tak by vám měla být vrácena v plné výši.

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 3. srpna 2008 (16:23):

Dobrý den. Ve vašem případě bych jednoznačně zvolil práci na živnostenský list. Píšete, že pracujete pro více lidí a nechtěl byste je zatěžovat placením daní za vaši práci a chtěl byste daň přiznávat jednou ročně. Nejlepším je tedy opravdu ŽL, který lze od 1.7.2008 získat na více činností na jeden list. Tedy můžete fakturovat různé práce na jeden jediný ŽL (musíte tam mít všechny činnosti uvedené). Daň budete platit pouze jednou za rok do 31.3. následujícího roku. Není to tak těžké, jak by se mohlo zdát, mám stejnou zkušenost o jaké píšete a ŽL je v tomto ohledu pro vás i daňově výhodnější.

J.krasnicka řekl(a)...

Dobry den,chtela bych se zeptat,vzali jsme na tydeni brigadu zamestnance,ktery ma pracovni pomer u jine firmy,ale ve sve dovolene pracoval u nas. Uzavreli jsme s nim dohodu o provedeni prace,musime za nej odvadet dan? Zdr+soc ma placene ve svem zamestnani.Dekuji za odpoved.

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 4. srpna 2008 16:20:

Dobrý den, sociální ani zdravotní se z DPP neplatí nikdy. Ze mzdy zaměstnance musíte z DPP odvést 15% daň z příjmu pokud u vás nepodepsal prohlášení poplatníka daně, což bezpochyby již udělal u svého zaměstnavatele.

Anonymní řekl(a)...

Chtěl bych se zeptat jak je to s dohodou o provedení práce u důchodců, je nějaká hranice do kdy se příjem neprojeví na výši pobíraného důchodu?

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 5. srpna 2008:

K řádnému důchodu (nikoli invalidní) můžete mít jakýkoliv přivýdělek, na důchod to nemá žádný vliv. Ve vašem případě doporučuji u zaměstnavatele k DPP podepsat prohlášení poplatníka daně (růžový papír), budete mít nižší daň z vydělaná odměny.

Anonymní řekl(a)...

Dobry den, rada bych se zorientovala v nasl. situaci: na ŽL provozuji vyuku jazyku. Nestiham a tak bych rada vyuzila sluzeb i jinych lektoru. Rekneme ze lektor ma take ZL. Jakym zpusobem je nejschudnejsi jineho lektora najmout na kurz v delce 200 hodin. Smlouva o poskytovani sluzeb, nebo DPP?...

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, mám uzavřenou DPP u jedné agentury, mohu mít uzavřenou další DPP u jiného zaměstnavatele (brigádně) v témže roce? Děkuji předem za odpověď.

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 6. srpna 2008:

Ve vašem případě bych doporučil fakturací na základě smlouvy o poskytování služeb. DPP se mi zdá jako zbytečná komplikace, navíc by byla možná jen na 150 hodin, nikoli na 200.

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 8. srpna 2008:

Dobrý den. DPP můžete mít uzavřených více s několika zaměstnavateli a také několik s jedním zaměstnavatelem. Zde není žádné omezení. Jediný rozdíl u dalších dohod o provedení práce bude povinnost platit z nich daň (dát je do daňového přiznání). Prohlášení poplatníka daně lze podepsat jen jednou za rok.

Anonymní řekl(a)...

Chtěla bych se zeptat, když jsem vedená na Up a měla bych smlouvu o Provedení práce, kdo za mě odvádí zdravotní a sociální pojištění. Děkuji předem za odpověď.

Martin Marek řekl(a)...

Odpověď k dotazu z 11. srpna 2008:

Pokud jste vedená na Úřadě práce, platí za vás vždy sociální a zdravotní pojištění stát.

Anonymní řekl(a)...

pěkný den, chtěla jsem se zeptat, když jako živnostník chci na dohodu o provedení práce zaměstnat studenta a on u mě nepodepíše onen růžový papír, tak má právo na slevu na poplátníku + slevu na studenta a jakou daň má mít (15 nebo 20%).roční zúčtování daní si pak musí udělat sám? Nebo je lepší aby u mě podepsal růžový papír? Musím ho pak někde hlásit na Finanční úřad? Děkuji mockrát.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý podvečer, můj kolega z práce se zajímá o to jak poskytnout své počítačové služby jednomu podnikateli. Chtějí spolu podepsat DPP.

Přečetl jsem si celý blog,ale mám několik nesrovnalostí.

Nicméně, když s Vámi provedu rekonstrukci problému, tak snad vše zapadne do lajny a porozumím přesněji.PŘÍKLAD:

Jsem řádný zaměstnanec v jedné firmě. Jsem také hobby programátor internetových stránek. Nyní mně požádá jedna firma na doporučení kamaráda a chce po mne vytvořit internetové stránky. Podmínkou je např. ona DPP.Věc:

Za svoje služby uvedené v DPP jako např. "Tvorba webu" chci získat 2.500,- čistého, tzv. na ruku.Otázka:

Podepíšeme DPP na jakou částku? 2.500,- + 15% z částky = 2.875,-?2.875,- je pak celková částka (v hrubém) za všechny odpracované hodiny, které na projektu ztrávil, např. 5 hod * 575kč/hod (v DPP je právě vyplňování odprac. hodin a Kč/hod: ).

Tedy cituji: Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši 575,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou jednu (1) hodinu vykonané práce.

Celkově 2.875,- Kč? Viz příloha na konci.Těch 15% pak odvádí osoba co si mne najme na DPP nebo já co poskytnul služby?Věc:

Dále mi pro onoho zaměstnavatele zbývá ještě 145 hod. služeb na "Tvorba webu" za kalendářní rok.

Ovšem, práci jsem dokončil a "Tvorba webu" je skončena. Ale co když se služby líbily natolik, že mne požádá o to abych dělal webmastera webu, který jsem mu vytvořil.Otázka:

Teď podepíšeme jinou DPP na téma např. "Webmaster webu". Za tuto službu mi bude měsíčně platit 1.250,- (rozepsat do DPP jako 100kc/hod, 12.5hod měsíčně). Toto bude každý měsíc. Smlouva bude na rok a udělá to 150hod/rok.

A co nyní těch 5 hod za tvorbu webu? Je to tedy 150 hod / 1 zamestnavatel nebo 1 DPP. Nebo jsem překročil DPP u toho zaměstnavatele o 5 hod? Lze to takto tedy udělat?Věc:

DPP na téma “Webmaster webu“ bude jen na 6 měsíců za 75 hod. a konec. Ale po týdnu si rozmyslí, že stále potřebuje webmastera.Otázka:

Můžeme podepsat novou DPP na téma “Webmaster webu“ nebo musíme mít jiné téma, např “Webmaster webu 2“ ? ? (v případě prvního tématu lze pracovat jen 75hod./na zbylých 6měsíců. Nebo v případě druhé možnosti opět na nových 150hod/rok)Věc:

Co když nastane případ, kdy DPP na téma “Webmaster webu“ bude na 8 měsíců za 25 hod. a konec. A po skončení 8měsíců podepíšeme DPP na 6 měsíců za 140 hod.Otázka:

Je toto možné v případě že jednotlivé DPP se budou jmenovat např. “Webmaster webu“ a “Webmaster webu 2“ nebo je to zákonem nějak korigováno.Věc:

Dělám tedy webmastera a jsem placen na DPP po určitou dobu (dle zákona 150hod/rok). Nyní mě požádá druhá firma o týden později po podepsání první DPP na tvorbu webu.Otázka:

Můžeme podepsat DPP na totožné téma “Tvorba webu“ jako u předešlého zaměstnavatele nebo musíme mít jiné téma?

Přikládám předvyplněnou DPP na téma tvorba webu. Měla by tedy vypadat nějak takto?

Nebo se zde naskýtá jiná možnost než DPP, jenž by pro zaměstnance bylo výhodnější (jako stálý zaměstnanec u jiné firmy spíše uvítá méně běhání po úřadech kvůli daním ;-) )Děkuji za odpovědi a omlouvám se za velmi rozsáhlou diskuzi

Příloha Úryvek z DPP

.

.

.

uzavírají na základě vzájemné shody tutoDohodu o provedení práceČlánek I.

Druh práce

Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje řádně a svědomitě vykonat pro zaměstnavatele práci spočívající v .............TVORBA WEBU...................................................... (dále jen „práce“).Článek II.

Místo a doba výkonu práce

1. Místem výkonu práce je ....TRVALÉ BYDLIŠTĚ ZAMĚSTNANCE.........

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu ...5 HOD..........Článek III.

Rozsah výkonu práce

1. Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat nepravidelně. Zaměstnanec se dostaví do místa výkonu práce vždy po předchozí dohodě se zaměstnavatelem.

2. Pracovní činnost specifikovanou v článku I. této dohody bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat v dohodnutých dnech od ...17.... do ....18.... hod.

3. Rozsah výkonu práce dle této dohody nepřekročí 150 hodin za kalendářní rok.Článek IV.

Odměna za vykonanou práci

1. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši …575,-Kč…., (slovy: ...pětsetsedmdesátpět... korun českých), za každou jednu (1) hodinu vykonané práce.

2. Odměna za řádně vykonanou a předanou práci zaměstnavateli, je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele.

3. Zaměstnavatel provede z odměny srážky ze mzdy, zejména zálohu na daň z příjmu fyzických osob.

.

.

.

Anonymní řekl(a)...

Chtěla bych se zeptat,zda jako osoba pečující o postiženého (PnP 4.st)mohu uazavřít smlouvu DPP.Nejsem vedena na ÚP,neberu důchod,stát za mne platí zdravotní a soc.pojištění.Jednalo by se o nenadálou krátkodobou brigádu.Někde jsem četla,že nemusím výdělek danit do 20.000 Kč.Chci uzavřít DPP,abych si nezkazila výpočet důchodu.Musím výdělek někam hlásit či podepisovat ,,růžový"papír? Bude se jednat asi o výdělek 6.000 Kč v jednom měsíci.Brigáda se nebude opakovat.

Unknown řekl(a)...

Dobrý den,

chci se zeptat - uzavřel jsem dohodu o provedení práce - na 150h - za 55,-/h a odpracuji si celých 150h - co to pro mě znamená?Mám při této smlouvě nárok na zákonem dané minimální příplatky? za noční a víkendy?Sp a Zp neodvádím, ale co ta daň? - děkuji... Petr

Anonymní řekl(a)...

dobrý den,chtěl bych vědět jak je to když budu vykonávat práci na dohodu o pracovní činnosti,jestli za mne platí zaměstnavatel sociální pojištění a daně nebo jestli si to musím platit sám. Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Hezké odpoledne, potřebuji poradit. Mám stálé zaměstnání (kde mám podepsaný onen známý růžový papír:-)) a hodlám si ještě přivydělat na DPP. Přepokládám, že moje příjmy z této činnosti budou vyšší než 5 000,- měsíčně. Chci se tedy zeptat, jak je to s odvodem daní z tohoto příjmu. Budu tyto daně odvádět já sama každý měsíc nebo zaměstnavatel u kterého budu mít DPP. Nebo bude tento příjem uveden až při ročním zůčtování u mého stálého zaměstnavatele.
Děkuji za odpověď

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den. Podepsal jsem v březnu DPP s platností do konce roku, podepsal jsem i "rúžové prohlášení".Výdělky jsou nepravidelné, rozhodně v průměru o hodně menší než 5000kč/měs. Od září pracuji u Jiného zaměstnavatele na plný úvazek v rámci klasické pracovní smmlouvy. Růžové prohlášení jsem nepodepsal, jelikož jsem ho podepsal už v tom březnu jinde. Zjistil jsem ale, že tu práci na DPP už nestíhám, a chci ji v říjnu ukončit. Mohu po ukončení DPP ještě letos podepsat "růžové prohlášení" u současného zaměstnavatele, kde pracuji na pracovní smlouvu (od čehož očekávám že bych měl menší daně)? A budu si muset sám podávat za letošní rok daňové přiznání? Děkuji za odpověď.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý dn, dnes jsem objevila Vaše stránky a dovolím si položit také dotaz. Mohu jako firma s.r.o se zaměřením na st.činnost,zaměstnávat pracovníky s ŽL? Začínám a nemohu si dovolit platit za zam.nekřesťanské odvody na soc.zdr.atd. Děkuji za odpověď

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den. Mohu v jednom kalendářním roce podepsat dvě smlouvy DPP u jednoho zaměstnavatele (každá na jiný druh práce a každá 150h)? Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda může být dohoda o provedení práce i na dobu neurčitou.
děkuji za odpověď

Anonymní řekl(a)...

DPP nemůže být nikdy na dobu neurčitou. Je limitována dle zákona. Od 1.1.2008 si můžete u jednoho zaměstnavatele na dohodu odpracovat maximálně 150 hodin za jeden daný rok.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pokud uzavřu dohodu o provedení práce, zaměstnavatel odvede 15% daň, musím někde tento příjem hlásit? (např. vystavovat na konci období daňové přiznání apod., či zda u jiného zaměstnavatele, kde mám hlavní pracovní poměr mi provedou zúčtování - dohodu nemusím zohlednit?) Děkuji za odpověď

Anonymní řekl(a)...

zdravim,chtel bych se zeptat,jak postupovat v pripade,ze mam dohodu o provedeni prace na kterou jsem mel zhruba tri mesice ,praci jsem vykonal,ale bylo mi zdeleno,ze musi za mne odvest patnacti procentni dan z meho vydelku ikdyz si platim zdravotni i socialni sam jelikoz jsem prisel o praci a take nejsem veden na uradu prace.moje mzda cini 36 000 za ty tri ctyri mesice to bych mel zaplatit statu kolem 7000,chtel jsem se zeptat jestli se ta dan da nejak obejit nebo ze bych zaplatil tu dan mensi dekuji

Anonymní řekl(a)...

Chtěl bych se zeptat, jestli je možné uzavírat dohody o provedení práce na dobu neurčitou /při dodržení 150 hodin ročně/.

Dále bych měl dotaz, jaké jsou odvody z odměn u invalidních důchodců, kteří vykonávají práci ve výborech byt. družstva nebo společenství.

Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Platí se z dohod o provedení práce i zákonné čtvrtletní pojištění?

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,

Mám podepsanou DPP ( včetně podepsání řůžového papíru ) s firmou od 1.10. 2008. V měsíci listopadu mi bylo vyplaceno za práci 8000 kč. Ráda bych se informovala zda-li jsem povinna odvádět daň. Velmi Vám děkuji za odezvu.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
od 1.9.2007 do 1.9.2008 jsem byla na úřadu práce a v červnu 2008 jsem si našla brigádu kde jsem si mohla přivydělat do 4 tisíc měsíčně a bylo to omezeno hodinami..a od 1.9.2008 jsem nastoupila do práce a ted v lednu mi přišel růžový papír prohlášení poplatníka a chci se zeptat jestli do toho musím dokládat brigádu kterou jsem dělala od června 2008,bylo to u jiného zaměstnavatele..předem díky za odpověď,hezký den Nikola

šijanová řekl(a)...

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co mám dělat, jestliže jsem podepsala růž. formulář u dvou zaměstnavatelů - roznáším letáky a uklízím ve škole. Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat když sem měla vyplatu hrubého 8116kč a smlouvu dohodu o provedení práce chtěla bych vědět jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním a s daněmi když sem podepsala růžový papír když sem evidovaná na uradě práce děkuji moc za odpověď

Jana

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat, zda může být dohoda o provedení práce sepsána na dobu neurčitou. Děkuji za odpověď.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat, zda může být dohoda o provedení práce sepsána na dobu neurčitou. Děkuji za odpověď.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
měla bych dotaz, jdu pracovat na Dohodu o provedené práci a jelikož bude můj příjem minimální, měla bych nárok se přihlásit na úřad práce?
Děkuji.

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,můj nezl.syn-student pracoval o prázdninách 2008 u soukromé firmy,kde pracuje i můj manžel.Syn pracoval na základě Dohody o provedení práce.Zaměstnavatel mu nenabídl podepsat Prohlášení poplatníka k dani a syn o této možnosti nevěděl.Za červenec si vydělal částku 4925 Kč hrubého a byla mu z platu odečtena srážková daň ve výši 738 Kč.Za měsíc srpen si vydělal o něco méně a též zaplatil srážkovou daň.Za červenec mu byla vyplacena navíc částka něco přes 2000 Kč,ale bokem na ruku-nevím,z jakého důvodu-možná proto,že už za červenec přesáhl oněch 150 hodin,které se ve výplatní pásce ovšem nepromítly!Tudíž ani za 1 měsíc nepřesáhl částku 5000 Kč a uhradil daň srážkovou.V té době jsem mu řekla,aby to nechal být,že mu na jaře spočítám roční vyúčtování daní.O tom,že to prý nelze,jsem se dozvěděla až nyní,když synovi mzdová účetní odmítla vystavit Potvrzení o zdanitelných příjmech s tím,že daně srážkové se nevrací!Chtěla bych se zeptat,zda je ještě nějaká možnost na vrácení uhrazené daně a zda zaměstnavatel postupoval správně,když synovi nenabídl při nástupu podepsat ono Prohlášení poplatníka k dani,tudíž neměl možnost uplatnit slevu ani na sebe jako na poplatníka. Také by mě zajímalo,zda bylo správné,že po synovi zaměstnavatel nepožadoval lékařskou vstupní prohlídku,když se jednalo jen o brigádu.Předem děkuji za případnou odpověď.S pozdravem Kaliničová

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den Jsem v předčasném důchodu. Můžu pracovat na Dohodu o provedení práce?A za jakých podmínek?A dohoda začíná kalendářním rokem a nebo dnem sjednané práce?Děkuji za odpověd.

Anonymní řekl(a)...

Chtěla bych se zeptat jestli dohoda o provedení práce je totéž jako dohoda o dílo.Potřebovala bych to vědět kvůli své autoopravně. Děkuji za odpověď Lucka

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den. Z organizačních důvodů jsem byla propuštěna a dostala odstupné (1,2,3/2009). Mohu nastoupit ke stejnému zaměstnavateli na DPP (jedná se o měsíc 3/2009), aniž bych toto odstupné musela vrátit? Bylo mi řečeno, že to možné je, když se zaměstnavatel písemně vyjádří, že nebude požadovat odstupné zpět.
Děkuji Romana

Anonymní řekl(a)...

Z dohody o provedení práce se neplatí odvody za sociální a zdravotní pojištění, pouze je poskytovatel příjmu (zaměstnavatel) povinen uhradit daň z příjmu finančnímu úřadu.
Jaké jsou % daně.Zaměstnavatel mi tvrdí do 3000kč 15% nad 3000 20%.

Anonymní řekl(a)...

dobrý den, mam takovy dotaz,v listopadu 08 jsem uzavrela dohodu o provedeni prace na 200hodin rocne,po diskuzi se zamestnavatelem jsem se dozvedela ze to je pocet hodin ktere mohu odpracovat za rok. Premyslim zda se ten rok pocita kalendarne jakoze jsem smlouvu mela do konce roku 2008 nebo na rok jakoze od listopadu 08 do 09? pak me jeste napada jedna otazka,jelikoz jsem dostala nabidku na dalsi dohodu o provedeni prace od jine firmy. Lze to zkloubit? mít hlavni pracovni pomer a k tomu dve dohody o provedni prace? a do jake financni výse abych nemusela platit socialni a zdravotni nebo dane? muzu Vas poprosit odepsat mi na mail? tedra@email.cz predem dekuji Erika Jakoubkova

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
jsem veden na úřadu práce a mám sepsanou dohodu o provedení práce.Musím to hlásit UP..i v případě,že mám smlouvu na 150hodin/ročně?

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den pane Marku píšete že při vykonávání DPP nikomu nesthávájí soc. ani zdravotní pojištění,ale pak nás nikdo u lékaře neošetří a ani se to nezapočte do důchodu,jak to prosím je?děkuji Marcela

Anonymní řekl(a)...

chci se zeptat, chybi-li v dohode o prov.prac. :ustanovena prac.doba od do (mysleno v hodinach), termin vyplaceni penez a nebylo nic receno k BOZP ani napsano, je tato smlouva neplatna?Dekuji za odpoved

VD řekl(a)...

Dobrý den pracuji na HPP, přivydělávám si jako OSVČ. Vypisuji si sama daňové přiznání. Nynyí mám práci na dododu o provedení práce, a nevím jakou daň mi má zaměstnavatel strhávat. jestli srážkouvou, nebo zálohovou. Jedná se plat do 5000 měsíčně. Co bude pro mne výhodnější a jakým způsobem si o to zažádat. děkuji VD

Marcela Jarošová řekl(a)...

Odpověď pro VD ze dne 21.4. 2009.
Zaměstnavatel, který Vás zaměstnává na DPP, MUSÍ vědět, že odměnu za DPP do 5.000,- daní srážkovou daní. Vy nemusíte o nic žádat.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Když uzavřu smlouvu o provedené práci, je možné pracovat u stejného zaměstnavatele několik měsíců? Za předpokladu, že počet hodin za měsíc bude 100 hodin? Jsem student a chtěla bych si přivydělat. Chtěla bych ještě vědět, jestli se tento příjem započítává do příjmu celé rodiny. Prosím, zda byste mi odpověděl na můj mail. Děkuji předem za odpověd. S pozdravem Karolína Roušalová
Můj mail: Kremilek.AS@seznam.cz

Anonymní řekl(a)...

dobry den hci se zeptat jsem ve starobnim duchudu mam sjednanou dohodu o provedeni prace na uklid na 40 hod. mesicne chci se zeptat jestli maj pravo strhavat srazkovou dan? dekuju predem

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,potřebovala bych prosím poradit...před cca měsícem jsem uzavřela DPP, jsem student,ale v půlce června již status studenta mít nebudu...chtěla bych v prráci na DPP pokračovat, jak to mám udělat na ÚP?..můžete mi prosím poradit, jaké kroky mám podniknout?

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, uzavřela jsem dohodu o provedení práce a z důvodu nevyplacení mzdy v řádném vyplátním termínu ani do 15 dalších dnů, chci podat okamžitou výpověď. Potřebuji vzor pro výpověď dohody o provedení práce, pokud nějaký speciálně pro tuto smlouvu existuje. A pokud ne, poraďte mi, prosím, jaký formulář mám použít...Předem děkuji za Vaši odpověď...

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
kdo platí za zaměstnance (dohoda o provedení práce)daň, zaměstnanec nebo mu ji musí zaměstnavatel srazit a odvést finančnímu úřadu.
Děkuji za odpověd. Ivana

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
mám dotaz týkající se tzv. dohody o provedení práce. Do 12. června t.r. jsem byl po skončení pracovního (klasického) poměru (skončil k 28.5.09) v pracovní neschopnosti s tím, že od 13. respektive 14. června mi byla nabídnuta dohoda o prov. práce u jiného zaměstnavatele. Můžu mít těchto dohod i více s ostatními podnikatel. subjekty? A jak je to v mém případě s platbou(hrazením) zdravotního pojištění?
Děkuji Vám za odpověď

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, pracuji u fi, který za mě platí soc. a zdravotní pojištění, našla jsem si brigádu, kde ode mě požadovali potvrzení, že za mne platí soc. a zdravotní poj. zaměstnavatel. Na brigádě mám 60 Kč hrubého - soc. a zdravotní pojištění. Má s nimi uzavřenou smlouvu dohodu o pracovní činnosti. Je to v pořádku, že mi odečítají soc. a zdravotní pojištění?
Děkuji za odpověď.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,chtěla bych se zeptat uzavřela jsem dohodu o provedení práce na 50 hod/měsíc na rok.
Budu to muset napsat do papírů na sociálku,když žádám o přídavky?
Děkuji Oli

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
jsem student a pracuju na dohodu o provedení práce.Mám podepsané Prohlášení poplatníka. Běžně si účtuju (výuka jazyka) kolem 7000,-kč za měsíc, stejnou částku potom dostanu. Tenhle měsíc to bylo 8020,-kč, dostala jsem ale 6090,-kč. Takže daň? 8000,- je nějaký limit? Neexistuje nějaký "trik", jak se zbavit té dvacetikoruny? :) Díky AF

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
pracuju na brigádě a uzavřel jsem tzv. Dohodu o provedení práce. Je mi 17 let, studuji a podepsal jsem takový ten "růžový" papírek, ale potvrzení o studiu po mě zatím nikdo nechtěl...Bude mi teda z výplaty odečtena daň?

Děkuji za odpověď

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,chtěla bych se zeptat uzavřela jsem dohodu o provedení práce na 150 hod/ročně a stále jsem ještě na MD(mateřské)...nastoupila jsem do zaměstnání ale po týdnu jsem omarodila se zády...mám nárok na vyplácení peněz z pracovní neschopnosti? nebo si neschopenku ani nemám nechat vystavovat? děkuji za odpověď

Anonymní řekl(a)...

Krásný dobrý večer,
mohu u jednoho zaměstnavatele pracovat na více SPP?(současně na více projektech). Jedná-li se vždy o novou a novou zakázku? Tzn. vždy s ním uzavírám a podepisuji novou smlouvu dle nové zakázky za různou výši odměny. Velice děkuji za info.B.Hrabětová

Anonymní řekl(a)...

Dobrý deň,
bol som s partiou Slovákov v roku 2009 na chmeli v Čechách. Podpísali sme dohodu o provedení práce a strhli nám 15 % daň. Máme právo žiadať družstvo o ročné zúčtovanie dane a jej vrátenie ? Alebo je to niečim obmedzené ?
Prosím poraďte. Johnak

Anonymní řekl(a)...

Dobry den, chtel jsem se zeptat jestli mohu sepsat dohodu o provedeni prace na jeden rok s tim, ze hodinovy rozsah neprekroci tech 15O hodin za rok a odmena bude stanovena fixne na 7000,- kc mesicne? Tedy ne za hodiny, protoze je nemam moznost nijak kontrolovat ale paušální castka za mesic. Dekuji Moc

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den chtěl jsem se zeptat zda-li musím platit sociální,zdravotní pojištění a daň,když mám smlouvu o dílo????Jedná se o příležitostnou přepravu.Jinak jsem zaměstnán u jiné firmy na HPP.Děkuji za odpvěď

Anonymní řekl(a)...

Je mozne pouzit tento druh smlouvy (dohoda o provedeni prace) ve vztahu kdy probiha prace bezuplatne? (tj konkretne pripad: parkrat za rok "zamestnavam" rodinu a pratele za barem na kulturnich akcich, nedostavaji za to ale zadny honorar (jen piti a jidlo). Chci se pojistit - papirove podlozit tento vztah, pred kontrolou. Dekuji za odpoved.

Stavovská unie studentů řekl(a)...

Dobrý den,
chci se zeptat na konkrétní případ. Jsme nezisková organizace a právě uzavíráme DPP /do 150hod/rok, odměna celková 500Kč za celý měsíc/ se třemi ženami. Jak je to s placením daní - tedy, kdo je platí. Musíme my nebo můžeme tuto povinnost nějakým způsobem přenést na ony dotyčné dámy???
Děkuji za odpověď
Iva Kloudová

Anonymní řekl(a)...

Dcera pracovala za studií jen na DPP a když nyní ukončila studium a šla na úřad práce, tak nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.Taková je to výhoda!!!

Anonymní řekl(a)...

Článek 4
Den počátku práce, rozsah výkonu práce

4.1. Práce specifikovaná v ustanovení čl. 2.1 této smlouvy bude vykonávána od 5.3. 2010 do 31.12. 2010 a bude provedena nejvýše v rozsahu 150 hodin.

Článek 5
Odměna

5.1. Zaměstnanci náleží za vykonanou práci odměna ve výši:

400 Kč (slovy čtyřista korun českých) za každou jednu hodinu vykonané práce. Pracovník předloží vyčíslení rozsahu odpracované doby vždy v posledním pracovním dni zaměstnavateli.

Prý tuhle čátku nedostanu. Nikde jsme nenašel problém a prý mě bylo zděleno na pohovoru, že dostanu uplně něco jinýho. Smlouva je podepsána a měsíc uplinul. A nic. Mám teda dostat 400 n hod? Marek

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala. Pokud v současné době nemám status studenta - zdrav. i soc. si nyní platím sama (nezaregistrovala jsem se totiž na úřad práce). Nyní jsem podepsala Dohodu o provedení práce - zdrav. ani. soc. mi tak zaměstnavatel neplatí - tedy se nic tímto "prac. poměrem" nemění a musím vše platit jako doposud? Omlouvám se za naivní dotaz. V těchto věcech se vůbec neorientuji. Eliška L.

Unknown řekl(a)...

Dobrý večer,
zajímají mě+ dvě věci a to ,když mám DPPna 150hod/rok,mohu žádat o vrácení daní po lednu 2011????A když jsme studentka dálkového studia,ale zároveň již mamina ročního chlapečka ,jak funguje vyživovací povinnost rodičů u stdientů do 26let,prosím????Studium je přerušeno a sama jsme si již i vydělávala,mám ještě nárok na vyživovací povinost rodičů,mohu o ni zažádat nebo již ne??Předem děkuji mockrát za odpověd:-))))

Unknown řekl(a)...

Dobrý den,

jsem zaměstnanec (HPP)a mohl bych si přividělat vytvořením webu pro Základní kynologickou organizaci.

Mohu s takovou to organizací uzavřít dohodu o provedení práce?

Děkuji za odpověď

Martin Marek řekl(a)...

Ano, můžete. Dohoda o provedení práce je standardní forma při při-výdělku při zaměstnání.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,

pobírám starobní důchod a zaměstnavatel mi tvrdí, že u penzistů neplatí omezení u DPP 150 hodin ročně a že tudíž mohu odpracovat libovolné množství hodin (cca 300). Je to pravda?

Předem děkuji za odpověď, Vojtěch Dvorský

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den. Limit 150 hodin u DPP platí bez rozdílu pro všechny osoby.

Anonymní řekl(a)...

Chtěl bych se zeptat jak je to s výpovědí u smlouvy o odborné způsobilosti a praxi. Jestli je nějaká sankce za vypovědění atd. :)

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda formulace "Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci." zbavuje zaměstnavatele povinnosti vést další záznamy o školení o bezpečnosti práce u tohoto zaměstnance.

Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pokud mě vyřadí z evidence UP a budu si muset za sebe hradit zdravotní pojištění, o jakou částku se jedná? Děkuji.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, když budu zaměstnávat studenta na dohodo o provedení práce,musím za něj odvádět daň nebo ne? A pak mám zaměstnaného pána na dohodu o provedení práce, který je vedený na úřadu práce, lze mu také nějakým způsobem vrátit odvedenou daň? Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Dobry den, chtela jsem se zeptat,jak presne to je s ruzovym formularem u studenta pri DPP. Muzu jich podepsat vice u ruznych zamestnavatelu? Dekuji

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jsem evidovaná na úřadu práce od 1.11. a od 8.11 - 30.11 jsem měla brigádu (dohoda o provedení práce)za ten měsíc jsem si vydělala 9.000, ale pak na úp mi řekli, že si můžu vydělat jen do 4.000, ale to už bylo pozdě. A ted se bojim co mi řeknou, až půjdu znovu na úp.
Děkuji Martina

Anonymní řekl(a)...

Anonymní...již dva roky mám zastaven živn.list,lazebnictví pro psy,profesi provádím dál ,na černo.Co mám dělat abych nemusela doplácet.chtěla bych oprášit živn.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
ráda bych se ujistila, že jsem vše pochopila dobře již z několik předešlých komentářů. Platí tedy, že pokud budu zaměstnaná na "dohodu o provedení práce", nebudu platit sociální a zdravotní pojištění a bude ho za mne tedy platit zaměstnavatel? Jsem již absolvent vysoké školy, tudíž to pro mne nebude brigáda, ale zaměstnání.Zajímalo by mne ale jak je to s tím, když bych měla ve stejné době živnostenský list na zcela jinou činnost. Je potom potřeba odvádět tato pojištění i v rámci živnosti?
Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Dobry den, prijela jsem z Anglie a rada bych tu nejakou dobu -asi tak do 3mesicu, mozna dele- pracovala na DPP. Mam tady trvaly pobyt, cesky pas- resident jsem spise v Anglii, kde jsem byla 13let. Mam UK Anglickou Modrou EHIC karticku a v CR neplatim ani socialni ani zdravotni. Mohu brat prace na DPP? A pokud tak ucinim s kolika zamestnavateli mohu podepsat RUZOVE PROHLASENI- napr. s jednim a nejak ho prerusit, abych ho mohla podepsat na den ci dva s jinym? A pokud podepisu ruzove prohlaseni, musim pak podavat v CR take danove priznani, nebo az pri prekroceni urciteho prijmu za rok? A pokud budu muset podavat danove priznani- je problem, ze neplatim vubec v CR zdravotni? (V Anglii jsem studovala a mam platnou jejich EHIC KARTICKU-modrou:). bylo by pro mne lepsi si udelat v Anglii zivnostak a pak tady ucit na Faktury? Nechci se prihlasovat do CR zdravotniho systemu. Vyzna se v tom nekdo? Dekuji za jakekoli rady

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, jsem na mateřské dovolené a zajímalo by mě zda můžu pomáhat u matky (pracuje na živnost)kde nebude sepsaná žádna prac. smlouva, nebo-li dohoda.Aby z toho potom neměla problémy. děkuji za odpověd

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz