pátek 7. března 2008

Kupní smlouva - vzor smlouvy zdarma

AKTUALIZOVÁNO 1.4.2008
Kupní smlouva je jednou z nejvíce používaných smluv. Zde přinášíme její obecný vzor. Kupní smlouvy se dále liší dle předmětu koupě. Např. kupní smlouva pro koupi nemovitosti, kupní smlouva při koupi auta, kupní smlouva pro koupi bytu.

Náležitosti kupní smlouvy upravuje občanský zákoník. Občanský zákoník ke stažení. Další typ kupních smluv zde naleznete později, zatím můžete použít obecný vzor kupní smlouvy, který nabízíme ke stažení zdarma. Vzor kupní smlouvy níže je v aktuálním znění roku 2008.

Vzor Kupní smlouvy zdarma k použití (smlouvu celou označte a zkopírujte pomocí klávesy Ctrl+C a vložte pomocí klávesy Ctrl+V do nového dokumentu ve Wordu, nebo použijte odkaz ke stažení smlouvy):

Vzor kupní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Kupní smlouva
uzavřena v souladu s ustanovením § 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
dále jen „prodávající“,
a
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „kupující“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
Kupní smlouvu

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je nákup a prodej zboží mezi smluvními stranami.

Článek II.
Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající se zavazuje dodat na základě této smlouvy kupujícímu ................ ks ................ (zboží).
2. Prodávající se zavazuje dodat zboží do data .............. na místo .............
3. Prodávající odpovídá za skryté vady prodávaného zboží.

Článek III.
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2. Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zboží překontrolovat zda nemá viditelné vady.

Článek IV.
Kupní cena
1. Kupní cena je ........... Kč včetně DPH.
2. Na prodávané zboží bude prodávajícím kupujícímu vystavena faktura. Kupující je povinen tuto fakturu uhradit nejpozději do ........... způsobem ..............

Článek V.
Záruční doba
1. Pokud se strany nedohodly jinak, záruční doby je ...... měsíců a počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Článek VI.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.


V .................................... .dne .........................

..................................................................................................... .............................................................
........podpis kupujícího ..............................................................................podpis prodávajícího

Vzor kupní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Žádné komentáře: