sobota 19. dubna 2008

Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor dohody ke stažení zdarna

Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru. Tato dohoda předpokládá vzájemnou shodu zaměstnavatele a zaměstnance na ukončení pracovního poměru.

Zákoník práce dohodu o ukončení pracovního poměru upravuje v § 49. Citujeme zákoník práce:


Dohoda

§ 49

(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.

(2) Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec.

(3) Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci.


Vzor dohody o rozvázání pracovního poměru ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Dohoda o rozvázání pracovního poměru

...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
dále jen „zaměstnavatel“,
a
...údaje o zaměstnanci................
...údaje o zaměstnanci................
...údaje o zaměstnanci................
dále jen „zaměstnanec“,

sjednávají tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na ukončení pracovního poměru dohodou ve smyslu ustanovení § 49 zákoníku práce. Pracovní poměr skončí ke dni .............. .
Obě strany tímto prohlašují, že s obsahem dohody o rozvázání pracovního poměru souhlasí.
Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno.

V ..................... dne ....................
..................................
Zaměstnanec

.................................
Zaměstnavatel
Vzor dohody o rozvázání pracovního poměru ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Žádné komentáře: