čtvrtek 29. května 2008

Zástavní smlouva o zastavení pohledávky - vzor smlouvy zdarma

Přidáváme vzor zástavní smlouvy o zastavení pohledávky. Zástavní smlouva se využívá zejména při uspokojení pohledávek věřitelů.

Takzvaná zástava se používá v případě, že dlužník nemůže uspokojit pohledávku ze svého současného majetku, ale má vůči jiným osobám pohledávku, ze které lze jeho dluh uspokojit. Tedy se takový dluh přijme do zástavy (stane se zástavou) zástavní smlouvou.


Vzor zástavní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor zástavní smlouvy ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zdeZástavní smlouva o zastavení pohledávky
uzavřena v souladu s ustanovením § 599 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
Tomáš Jun, r. č. ............... , bytem ...............
a Radek Holan, r. č. ............... , bytem ...............
uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Zástavní smlouvu

Článek I.
Podle kupní smlouvy ze dne ............... má Tomáš Jun vůči Radku Holanovi pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši ...............Kč (slovy korun českých) splatnou do ...............

Článek II.
Podle smlouvy o půjčce ze dne ............... má Radek Holan pohledávku na vrácení půjčené částky ve výši ............... Kč (slovy korun českých) vůči Rudolfu Holému, bytem ............... , splatnou do ................

Článek III.
K zajištění pohledávky uvedené v článku I této smlouvy a jejího příslušenství se touto smlouvou zastavuje pohledávka uvedená pod článkem II této smlouvy.

Článek IV.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují vlastnoručními podpisy.

V ............... ..dne ...............

............................................. ............... ......... ..........................................
........ Tomáš Jun ................................................... Radek Holan

Vzor zástavní smlouvy ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor zástavní smlouvy ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde

Žádné komentáře: