středa 7. května 2008

Dodatek ke smlouvě - vzor dodatku ke smlouvě

Přidáváme dodatek ke smlouvě. Pokud uzavřete s někým smlouvu a chcete ji z nějakého důvodu změnit, upřesnit, nebo rozšířit, jsou možné v zásadě dvě možnosti a to buď smlouvu zrušit / vypovědět, a nebo uzavřít ke smlouvě při společné vůli obou smluvních stran dodatek.

Důležité náležitosti, které by měl obsahovat každý dodatek ke smlouvě jsou zejména:

  • název smlouvy ke které se dodatek uzavírá
  • datum uzavření původní smlouvy
  • smluvní strany
  • obsah dodatku
  • závěrečné náležitosti (podpisy apod.)
Samotné vymezení obsahu dodatku a toho k jakým částem smlouvy se vztahuje je individuální záležitostí, která vychází z původní smlouvy a toho jak ji chceme měnit či doplňovat.

Zde přinášíme obecný vzor dodatku ke smlouvě.

Vzor dodatku ke smlouvě ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor dodatku ke smlouvě ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde


Dodatek ke smlouvě
.......... (název smlouvy) .........
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:
...................
...................
...................
dále jen „ ................ “,
a
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „ .............. “,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy ........................................... uzavřené mezi .................... a .................... dne ............................ (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V .................................... dne .........................

......................................................... .........................................................................................................
............podpis (kupujícího) ...................................................................... (podpis prodávajícího)

Vzor dodatku ke smlouvě ve formátu .doc ke stažení zdarma - zde
Vzor dodatku ke smlouvě ve formátu .rtf ke stažení zdarma - zde

Žádné komentáře: