čtvrtek 26. června 2008

Dohoda o pracovní činnosti - vzor ke stažení zdarma

Dohoda o pracovní činnosti. Další vzor smlouvy z oblasti pracovního práva a pracovně právních vztahů.

Dohoda o pracovní činnosti je velmi podobná dohodě o provedení práce. Používá se zejména na provedení konkrétní práce a není, na rozdíl od dohody o provedení práce, limitována počtem odpracovaných hodin. Její využití je typické v případě, kdy zaměstnavatel potřebuje vykonat pouze určitou práci (zakázku), ale neví kolik hodin tato práce zabere. Uzavře se zaměstnancem tedy dohodu o pracovní činnosti pouze na tuto práci.


Vzor kupní smlouvy na nemovitost ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Dohoda o pracovní činnosti
uzavřena v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany:

...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................

dále jen „zaměstnavatel“,

a

pan/í .............................................
r.č. ................................................
bytem ...........................................

dále jen „zaměstnanec“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto


Dohodu o pracovní činnosti


Článek I.
Druh práce
Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje řádně a svědomitě vykonat pro zaměstnavatele pracovní činnost spočívající v ................... (dále jen „práce“).


Článek II.
Místo a doba výkon práce
1. Místem výkonu práce je .............
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu .............


Článek III.
Rozsah výkonu práce
1. Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat nepravidelně. Zaměstnanec se dostaví do místa výkonu práce vždy po předchozí dohodě se zaměstnavatelem.
2. Pracovní činnost specifikovanou v článku I. této dohody bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat v dohodnutých dnech od ....... do ........ hod.


Článek IV.
Odměna za vykonanou práci
1. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou hodinu vykonané práce.
2. Odměna za řádně vykonanou a předanou práci zaměstnavateli, je splatná do 30ti kalendářních dnů od ukončení pracovní činnosti.


Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.
2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.
4. Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
5. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... dne .........................

......................................................... ...........................................................................................
...........podpis zaměstnance...................................................... podpis zaměstnavatele

Vzor kupní smlouvy na nemovitost ve formátu .doc ke stažení zdarma
zde

4 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
pracuji pro NNO na dohodu o pracovní činnosti. Jelikož mám často nemocné děti a moje práce se tak stává nepravidelnou, zaměstnavatel požaduje, abych přešla na smlouvu o provedení práce s tím, že mi hodinovou mzdu zvýší adekvátně tak, abych se papírově "vešla" do 150h/rok. Argumentuje, že při práci na DPČ za mne musí odvádět po celý rok stejné pojistné (jako za půl úvazku), i když některý měsíc odpracuji méně hodin. Myslela jsem, že právě tato smlouva je flexibilní. Skutečně se za zaměstnance odvádí konstantní pojistné každý měsíc bez ohledu na odpracované (a zaplacené) hodiny při práci na DPČ?
Děkuji Vám za pomoc!

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, již od ledna si přivydělávám v jednou obchodě. Nejedříve jsem měla smlouvu na DPP a teď mám DPČ, i přesto že jsem odevzdávala potvrzení o studiu, tak mi účetní strhává zdravotní a sociální. Chtěla bych se tedy zeptat,jestli je to tak správně. Podle mě, to za mě platí stát(popř.škola). Děkuji moc

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den!

Chtěla bych se jen zeptat pokud pracuji na dohodu o pracovní činnosti a zároveň ještě studuji a je mi méně než 26 let, může na mě jeden z rodičů stále uplatňovat slevu na daních?

Děkuji moc za odpověď.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, své dotazy můžete položit například zde:
http://pravniporadna.propravo.cz