úterý 8. dubna 2008

Nájemní smlouva, smlouva o nájmu bytu - vzor smlouvy ke stažení zdarma

Nájemní smlouva nebo také smlouva o nájmu bytu. Uzavírá se v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, který poskytuje poměrně širokou ochranu práv nájemci i pronajímateli.

V tomto smluvním vztahu je více chráněn nájemce (nájemník), a to zejména pokud má s pronajímatelem uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou.
Důležitou součástí smlouvy by měl být "evidenční list" (použitý v našem vzoru nájemní smlouvy) nebo také předávací protokol. V předávacím protokolu je třeba uvést všechny závady a přesný stav pronajímaného bytu. Zejména z důvodu ochrany práv nájemce je důležité předávací protokol nepodcenit. Pokud v koupelně nesvítí žárovka, pravděpodobně to přehlédnete. Pokud ale trouba, která je součástí kuchyňské linky, nefunguje, může se stát že po vás bude po skončení nájmu pronajímatel chtít náhradu škody za rozbitou troubu, když bude tvrdit, že trouba před započetím vašeho nájmu fungovala. A to již může být nepříjemné. Budete muset absolvovat nepříjemný proces dokazování, že tomu tak nebylo s malou vidinou na úspěch.


Smlouvu o nájmu bytu obecně upravuje občanský zákoník - aktuální znění občanského zákoníku.


Vzor smlouvy o nájmu bytu ve formátu .doc ke stažení zdarma - smlouva o nájmu bytu
Vzor smlouvy o nájmu bytu ve formátu .rtf ke stažení zdarma - smlouva o nájmu bytuNájemní smlouva
uzavřena v souladu s ustanovením § 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
...údaje o nájemci...............
...údaje o nájemci................
...údaje o nájemci................
dále jen „nájemce“,
a
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „pronajímatel“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Nájemní smlouvu

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je pronájem bytu. Podrobné údaje o bytu jsou uvedeny v „Evidenčním listu“.

Článek II.
Prohlášení pronajímatele
Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem bytu č. ..............., umístěného v budově č.p. ............ na pozemku parcela č. ............................, katastrální území ....................., zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem ................ na listu vlastnictví č. ................... Přesná adresa ................... (dále jen „byt“).

Článek III.
Účel nájmu
1. Pronajímatel přenechává nájemci byt uvedený v článku 2 této smlouvy do pronájmu k bydlení.

Článek IV.
Výše nájemného a služeb
1. Výše měsíčního nájemného včetně poplatků za služby spojené s nájmem činí . ................ Kč. Vyjma výše uvedeného nájemného je nájemce povinen hradit elektrickou energii a plyn ve výši stanovené dodavatelem energií.
2. Poplatky za služby spojené s nájmem zahrnují: osvětlení společných prostor, údržbu a provoz výtahu, svoz nádob komunálního odpadu

Článek V.
Doba nájmu
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Sjednává se výpovědní lhůta v délce 3 měsíců ode dne vypovězení smlouvy jednou ze smluvních stran.

Článek VI.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Nájemce podpisem této smlouvy byt přejímá.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Přílohu této smlouvy tvoří „Evidenční list“.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... ..dne .........................

......................................................... ...................................................................................................
...........podpis pronajímatele ....................................................................podpis nájemce


Vzor smlouvy o nájmu bytu ve formátu .doc ke stažení zdarma - smlouva o nájmu bytu
Vzor smlouvy o nájmu bytu ve formátu .rtf ke stažení zdarma - smlouva o nájmu bytu

10 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,děkuji za uveřejněný vzor smlouvy.
Pro její gramatickou úplnost a správnost uvádím následující hrubé chyby, které jistě brzy odstraníte:
čl.4: činí (chybně činní)
čl.7: porozumněly (chybně porozuměly)
čl.3: této (chybně táto)

Martin Marek řekl(a)...

Též dobrý den. Děkuji za opravy. Porozuměly je ovšem správně :-)

Anonymní řekl(a)...

Nevím proč odkazujete nájem bytu na 513/91 obchodní zákoník, rovněž předkládáte dobu neurčitou jako základ bez alternativy. Ani slovo o částce sloužící k zajištění škod či placení nájmu.

Ačkoli nejsem právník, podle mého názoru je tato smlouva zastaralá. S Pozdravem Petr Č.

Martin Marek řekl(a)...

Číslo zákona opraveno, no přehlédnout se může každý. Délku nájmu si může upravit každý sám dle potřeby, toto je obecná nájemní smlouva.

Výše nájmu je v odstavci IV.

"částka sloužící k zajištění škod při placení nájmu"? Nevím co máte přesně namysli, ale tyto věci upravuje již občanský zákoník, není tedy nutné je dávat do smlouvy samotné, platí i tak.

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

velice slabé, ani zmíňka o kauci, která právě má sloužit k uhrazení případných škod, to tam má byt uvedeno

Anonymní řekl(a)...

Nájemní smlouva nemusí obsahovat kauci. Kauce je pouze dobrovolným ujednáním, jako celá řada jiných.

Anonymní řekl(a)...

Nicméně by tu mohly být aspoň jako rady či poznámky uvedené různé vychytávky, které sice zákon nenařizuje, ale které je dobré tam mít. Zákon totiž nařizuje jen elementární základy pro to, aby byla smlouva uznatelná jako platná. Ale i platná smlouva může být špatná či nevýhodná (bohužel vlastní zkušenost, byť z jiného soudku :-/ ). A ačkoliv nejsem právník, mám za to, že tato smlouva je špatná. Když už pro nic jiného, tak proto, že její vymáhání není nijak smluvně zajištěno a přinejlepším spoléhá na soudní řízení, které jednak trvá dlouho a jednak při něm mohou právníci najít další mezery ve smlouvě... Ale také jsem si např. nevšiml, že by její součástí byl popis stavu bytu při přejímce nebo že by tam byl aspoň odkazován, tj. chybí mi tam odkaz na předávací protokol jako součást smlouvy. Nešel bych do toho jako pronajímatel ani jako nájemce...

Anonymní řekl(a)...

Jak jinak byste chtěl smlouvu vymáhat než soudní cestou? Vymahači? :) Článek VII. odst. 4 smlouvy obsahuje odkaz na evidenční list (nebo též předávací protokol) na což je odkazováno i v úvodním textu k nájemní smlouvě výše. Smlouva je zcela standardní a tvořena právníkem.