čtvrtek 3. dubna 2008

Smlouva o výpůjčce - vzor ke stažení zdarma

Vzor smlouvy o výpůjčce nebo také smlouvy o zapůjčení věci, smlouvy o půjčení věci, podle občanského zákoníku je to však přesně smlouva o výpůjčce.

Smlouvy o výpůjčce lze například použít na půjčení auta, svatebních šatů nebo sportovního vybavení. Smlouva výpůjčce je tedy určena pro úpravu půjčení věci. Na smlouvu o půjčce peněz je určena smlouva o půjčce.

Smlouvu o výpůjčce obecně upravuje občanský zákoník - aktuální znění občanského zákoníku.


Vzor smlouvy o výpůjčce ve formátu .doc ke stažení zdarma - smlouva o výpůjčce
Vzor smlouvy o výpůjčce ve formátu .rtf ke stažení zdarma - smlouva o výpůjčce


Smlouva o výpůjčce
uzavřena v souladu s ustanovením § 659 a následujících zákona č. 401/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:

...údaje o vypůjčiteli................
...údaje o vypůjčiteli................
...údaje o vypůjčiteli................
dále jen „vypůjčitel“,
a
...údaje o půjčiteli................
...údaje o půjčiteli................
...údaje o půjčiteli................
dále jen „půjčitel“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o výpůjčce

Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je .............................................. (dále jen předmět výpůjčky).
2. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem předmětu výpůjčky.
3. Za přenechání předmětu výpůjčky uhradí vypůjčitel půjčiteli jednorázový poplatek vy výši ............ Kč.
4. Doba výpůjčky se stanoví od .............. do .....................
5. Za překročení doby výpůjčky uvedené v této smlouvě náleží půjčiteli smluvní pokuta ve výši .............. Kč za každý započatý den.

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
2. Vypůjčitel je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut nebo kterému obvykle slouží; je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením
3. Není-li dohodnuto jinak, nesmí vypůjčitel přenechat věc k užívání jinému.
4. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení.
5. Půjčitel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří předávací protokol.

V .......................................... dne .........................

......................................................... ................................................................................................................
............podpis vypůjčitele ................................................................................... podpis půjčitele


Vzor smlouvy o výpůjčce ve formátu .doc ke stažení zdarma - smlouva o výpůjčce
Vzor smlouvy o výpůjčce ve formátu .rtf ke stažení zdarma - smlouva o výpůjčce

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Dle mého názoru nemůže ve smlouvě půjčitel prohlašovat, že je oprávněným vlastníkem předmětu výpůjčky (čl. I,bod.2.). Zde došlo asi k překlepu, neboť vlastníkem je vypůjčitel. Půjčitel by si asi sám sobě nic smluvně nepůjčoval:)
Barbora

Anonymní řekl(a)...

Máte to tam špatně paní Barboro...půjčitel je ten, kdo vlastní předmět a půjčuje předmět. Vypůjčitel je ten, kdo si to vypůjčil...přeji hezký den
Studenti EOA Děčín

Anonymní řekl(a)...

díky, že něco takového existuje, mě samotnému by se to vymýšlet nechtělo =)

Anonymní řekl(a)...

Jsem toho názoru, že čl. I bod 3 (Za přenechání předmětu výpůjčky uhradí vypůjčitel půjčiteli jednorázový poplatek ve výši … Kč.) dělá z této smlouvy smlouvu nájemní. Smlouvou o výpůjčce se ze zákona přenechává právo využívat věc po urč. dobu bezplatně.

Anonymní řekl(a)...

RE:
---
Jsem toho názoru, že čl. I bod 3 (Za přenechání předmětu výpůjčky uhradí vypůjčitel půjčiteli jednorázový poplatek ve výši … Kč.) dělá z této smlouvy smlouvu nájemní. Smlouvou o výpůjčce se ze zákona přenechává právo využívat věc po urč. dobu bezplatně.
---
Proč by jsi něco půjčoval a nic z toho neměl, v dnešní době zadarmo ani kuře nehrabe...
Martin

Anonymní řekl(a)...

"Proč by jsi něco půjčoval a nic z toho neměl, v dnešní době zadarmo ani kuře nehrabe..."

To sice ne, ale pán má pravdu - viz § 659 Obč. zákoníku - Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat.

Používá se třeba u nemovitostí, když je třeba zajistit např. rodičům, babičce atd. doživotní užívání, ale kvůli hypotéce nelze zřídit věcné břemeno, protože banka by takovou nemovitost neakceptovala jako zástavu.

Honza Przybyla řekl(a)...

Tato smlouva je neplatná! Dle uváděného zákona je Smlouva o výpůjčce ryze bezplatného charakteru. Jejím účelem je doba půjčení. Nelze ji tedy uplatnit na zapůjčení za úplatu, tehdy se již jedná o Smlouvu o nájmu, chcete-li nájemní smlouvu.

Když jsem se díval na ostatní smlouvu na tomto blogu. Ve většině jsem nalezl nějakou právnickou chybu.

Myslím si, že takovýto blog by neměl býti provozován za předpokladu, že uvádí mylné údaje.

Apeluji tímto na autora tohoto blogu, aby chyby opravil, případně blog zrušil. A to morálním zájmu všech občanů.
Jestliže, někdo užije smlouvu dle vzoru z tohoto blogu, může se stát, že jí užije i s chybou. V takovém případě sestaví neplatnou smlouvu. Která může být následně použita proti němu samotnému.
Když vidím ostatní komentáře tak i jiní uživatelé budou určitě se mnou souhlasit.

Děkuji za pochopení.

Anonymní řekl(a)...

Tato smlouva určitě není bez chyb. Nicméně nevidím důvod, aby byla neplatná. Pouze je to de lege jiná smlouva, než jak je uvedeno v záhlaví, což by zásadně vadit nemělo, jelikož obsah smlouvy je důležitý, nikoliv její název. Zároveň také v případě, kdyby celá smlouva naplňovala obsah předepsaného smluvního typu, jen jedno ustanovení by bylo navíc, můžeme se dovolávat neplatnosti tohoto ustanovení, nikoliv celé smlouvy...
Tomáš