středa 16. června 2010

Kupní smlouva na auto

Přinášíme aktualizovaný vzor kupní smlouvy na auto. Po Vašich četných komentářích jsme upravili původní vzor kupní smlouvy na automobil. Nový vzor smlouvy lze použít jako návod při prodeji nebo koupi auta.

Kupní smlouvu na auto je nutné uzavírat, v případě fyzických osob, podle občanského zákoníku. V případě právnických osob se použije ustanovení obchodního zákoníku.

Rozdíl v kupní smlouvě mezi právnickými a fyzickými osobami je tedy zejména v postupu podle kterého se smlouva posuzuje. Pokud jde o vzor kupní smlouvy na auto můžete použít vzor uvedený níže pro obě smlouvy.

V případě fyzických osob pouze vyměňte text:  

"uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů"

za text: 

"uzavřená podle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů"

O kupní smlouvě na auto si můžete přečíst také v článku Jak uzavřít kupní smlouvu na auto


Vzor smlouvy o koupi auta
 
Vzor kupní smlouvy na auto ve formátu .doc ke stažení zdarma - kupní smlouva autoSmlouva o koupi osobního motorového vozidla
uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
...údaje o prodávajícím................
dále jen „prodávající“,
a
.............................................
se sídlem .............................
IČ: ................................................
zastoupena ...........................................
dále jen „kupující“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o koupi osobního motorového vozidla

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného osobního motorového vozidla:
Vozidlo: ..........................................SPZ:
Rok výroby: ..................................Číslo TP:
VIN: ................................................Barva vozu:
Obsah: ...........................................STK:

Článek II.
Práva a povinnosti prodávajícího
1. Podávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného osobního motorového vozidla, nebo byl k prodeji vozidla zplnomocněn a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji vozidla bránily.
2. Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady na vozidle, a ani žádné nezamlčel.
3. Prodávající předá kupujícímu spolu s osobním automobilem technický průkaz vozidla a plnou moc k provedení převodu auta v evidenci.

Článek III.
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2. Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zboží překontrolovat zda nemá viditelné vady a provést před koupí zkušební jízdu.
3. Kupující bere na vědomí, že změnou majitele vozidla zaniká pojištění povinného ručení vozidla a že je povinen vozidlo pojistit.

Článek IV.
Kupní cena
1. Kupní cena je ........... Kč včetně DPH.
2. Na prodávané zboží bude prodávajícím kupujícímu vystavena faktura. Kupující je povinen tuto fakturu uhradit nejpozději do ........... způsobem ..............
3. Prodávající a Kupující se dohodli, že kupní cena osobního motorového vozidla zahrnuje následující příslušenství : autorádio ……..

Článek V.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: Předávací protokol a Záznam o technickém stavu vozidla.

V .................................... .....dne .........................

......................................................... .......................................................................................................
podpis kupujícího..................................................................................... podpis prodávajícího


Vzor kupní smlouvy na auto ve formátu .doc ke stažení zdarma - kupní smlouva auto

Žádné komentáře: